Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                     Дата 07.11.2008 год.                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 09.10.2008 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С. Х.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 1087 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на Г.П.Г. *** против Решение № 40/23.05.2008 год., постановено по НАХД № 19/08 год. по описа на Районен съд – Средец, с което е потвърдено НП № 37/19.02.2008 год., издадено от Директора на държавно лесничейство - Средец, с което на касатора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 150 лв., отнети са в полза на държавата вещите предмет на нарушението – 2 куб. м. широколистни дърва, отнети са и вещите послужили за извършване на нарушението – моторен трион “Щил” М 5250 и 1 бр. брадва, за нарушение на чл.58, ал.3 от Закона за горите.

Конкретни касационни основания за отмяна на съдебното решение не се сочат, оспорва се единствено отнемането на моторния трион, като се иска в тази част решението да бъде отменено.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата, като касационно основание навежда обстоятелството, че съдебното решение е неправилно, тъй като на нарушителя за същото деяние е било наложено наказание по реда на НК.

Ответната страна не изпраща представител и не ангажира становище по жалбата.

 Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на жалбата.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна.

         Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение е валидно и допустимо, но е постановено в отклонение от нормите на материалния закон.

         Видно от събраните по делото доказателства, съставен е акт за установяване на административно нарушение № 1978/13.02.2008 год., с който било констатирано, че на посочената дата, в землището на с.Белила, жалбоподателят е извършвал сеч на 2 куб. м. широколистни дървета, немаркирани с КГМ. За констатираното нарушение било издадено и наказателно постановление за нарушение нормата на чл.58, ал.3 от Закона за горите, което настоящият касатор е оспорил пред Районен съд – Средец. Решаващият съд е потвърдил наказателното постановление.

         Видно от представеното пред настоящата инстанция съдебно решение № 60/25.08.2008 год., постановено по НАХД № 31/08 год. за същото деяние е било образувано и наказателно производство с квалификация на престъплението – чл.235, ал.6 от НК. Това съдебно производство е било проведено по реда на Глава 28-ма от НПК, като с оглед на конкретните данни съдът е приел, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание “глоба”, определена от съда в размер на 1000 лева.

         В случая недопустимо са се развили две паралелни производства, като съгласно разпоредбата на чл.33, ал.2 от ЗАНН когато се установи, че деянието, за което е образувано административнонаказателно производство, съставлява престъпление, производството се прекратява, а материалите се изпращат на съответния прокурор. В случая административнонаказателното производство се е развило и е приключило с издаване на оспореното наказателно постановление, като едновременно с това, за същото нарушение, се е развило и съдебно производство, приключило със съдебен акт.

         Налице е хипотезата на чл.17 от ЗАНН, съгласно който никой не може да бъде наказан повторно за административно нарушение, за което е бил вече наказан с влязло в сила наказателно постановление или решение на съда. Към настоящия момент е налице влязло в сила съдебно решение, с което за същото нарушение на касационния жалбоподател е определено съответното наказание. С оглед недопустимото повторно ангажиране на неговата отговорност, необходимо е да бъде отменено атакуваното съдебно решение, с което е потвърдено наказателното постановление, като постановено в противоречие с материалния закон. Спорът следва да бъде разрешен по същество, като на основание горните съображения, следва да бъде отменено и наказателното постановление.

         Ръководен от горните съображения и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ Решение № 40/23.05.2008 год., постановено по НАХД № 19/08 год. на Районен съд – Средец.

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 37/19.02.2008 год. на Директора на Държавно лесничейство – гр.Средец.

        

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………          ЧЛЕНОВЕ: 1………………….

 

                                                                                        2………………….