ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти юни                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1086 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕЛЕКТРИК 1“ЕООД, представлявано от управителя С.Ж., нередовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно и своевременно призован, се представлява от гл.ю.к. И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че по делото е  постъпила молба вх.№ 6141/04.06.2018 година от жалбоподателя „Електрик 1“ ЕООД, чрез представляващия С.Ж. Желязков с искане да бъде даден ход на делото, въпреки нередовното призоваване.

ГЛ.Ю.К.И.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  § 2 ДР на ДОПК, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „ЕЛЕКТРИК - 1“ ЕООД, с ЕИК 102895805, със седалище и адрес на управление: гр.София,  бул.“Гоце Делчев“ № 98, бл.22, вх.Б, офис 2, чрез представляващия С.Ж.Ж., против Ревизионен акт  № Р-02000217004232-091-001/25.01.2018г., издаден на основание чл.119, ал.2 от ДОПК от Г.Д.П.на длъжност *** при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и Е.Р.К.на длъжност *** по приходите при ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 80/10.04.2018г. на И.С.А.- *** на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите.

Жалбоподателят твърди, че оспореният ревизионен акт е незаконосъобразен и неправилен и моли за отмяната му изцяло.

Указва на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително  и  чрез назначаване на съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертиза.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва, че с горецитираната молба жалбоподателя е заявил, че поддържа жалбата. Моли да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза, с поставени в писмен вид въпроси в молбата.

ГЛ.Ю.К.И.: Нямам възражение по доклада. Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. По отношение на направените от жалбоподателя такива, не възразявам да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза. По отношение на искането за разпита на свидетели, предоставям на съда. За сега нямам намерение да задавам допълнителни въпроси евентуално ако допуснете и назначите ССЕ. С оглед заключението й ще  преценим дали да бъдат зададени такива.

Съдът намира, че направеното от жалбоподателя искане да му бъде дадена възможност да ангажира гласни доказателства, а именно допускане на свидетели за всеки едни доставчик, следва да бъде уточнено, като същият посочи броя на свидетелите, за кои доставчици, както и дали свидетелите  ще бъдат допускани евентуално при режим на  довеждане или чрез призоваване, с оглед разпоредбата на чл.156, ал.2 от ГПК.

Съдът определи 7 дн. срок от уведомяването жалбоподателят да уточни  искането си за допускане на гласни доказателства (свидетели) като при неизпълнение искането ще бъде оставено без уважение.

По отношение на искането за допускане и възлагане на съдебно-счетоводна експертиза, съдът намира същото  за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно-счетоводна експертиза(ССЕ), която да отговори на поставените с цитираната молба въпроси от жалбоподателя.

Съдът НАЗНАЧАВА за вещото лице С.В.А..

Съдът определя  първоначален депозит в размер на 600.00 (шестстотин)   лева, вносим  в 7 дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.

След представяне на документа за внесен депозита, делото да бъде предоставена на вещото лице за изготвяне експертизата, на което да бъде указано да бъде изготвена 7 дни  преди следващото съдебно заседание.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.07.2018 година от 13:00 часа за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Вещото лице да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: