ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,24.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1085 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

         А.С.А., редовно призована, се явява лично и с адвокат М.Т., надлежно упълномощена, с представен на л.63 договор за правна помощ и пълномощно на л.64 от 09.05.2013г.

         За ответника зам.кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Заинтересованата страна М.Б.С., редовно призовано, се явява лично.

         Заинтересованата страна Б.К.Б., редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед № 242/25.01.2013г. издадено от зам.кмета на Община Бургас, с която отказал да допусне изменение на ПУП-ПУР между УПИ VІІ-49 в кв.17 и УПИ V-50 в кв.28 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас.

        

         АДВОКАТ Т. – Поддържам изцяло жалбата, ведно с направеното възражение с нарочна молба от 21.05.2013г., като по отношение изцяло споделям същите и към настоящия момент.

         Що се отнася за доказателствените искания, моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като направи справка в Община Бургас и оглед на място, измерване на място на терена в процесния имот, да даде заключение за мястото като площ през което следва да премине процесния път - тупик алея, като обслужваща алея, както и площта и местоположението на съответната скица за преминаване на канал, който е предвиден за изготвяне и да отговори на въпроса дали са изпълнени предвижданията по стария и по сега действащия план – по двата плана, т.е приложен ли е плана.

         Твърдим, че алеята никога не е реализирана.

         Искаме от вещото лице да замери на място, да отиде на място и да отговори приложени ли са, да каже какво е по двата плана, това се отнася, както за улицата, обслужващата алея, така и за канализацията. Общината е имала идея под алеята да има канализация, която да премине през имота.

         В тази връзка и с оглед експертизата ще ангажирам допълнителни доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. Оспорвам жалбата като неоснователна.

Представям геодезическа снимка към становище представено по делото на л.78, тъй като там е представена само едната геодезическа снимка, а всъщност те са две и се различават.

Представям и искането, по което е започнала процедурата, както и едно писмо до г-жа А., и заповед за упълномощаване.

По направеното доказателствено искане от процесуалния представител на жалбоподателката се противопоставям. Противопоставям се на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, тъй като считам, че по делото са представени достатъчно писмени доказателства, от които се установява собствеността на УПИ VІІ-49 и ІХ-50. Считам, че са налице писмени доказателства.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С. – Като съседи не сме имали лоши отношения. Не съм съгласна да минава алея и канализация. Помежду си искахме да се разберем само аз да излизам на главния път, това касае мен и щяхме да се разберем помежду си, тъй като потърпевшата съм аз.

Собственик съм на имот ІV-51 и имам обща граница с алеята. Поддържам жалбата, разбрахме се да има пътека, за да мога да преминавам по-бързо до главната улица. Нямам доказателствени искания.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б. – Поддържам жалбата. Собственик съм на имот V-50 и не желая да минава канал и пътека. Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л. 2-3 от делото, както и представената в днешното съдебно заседание геодезическа снимка, искане вх.№94-А-66/2/02.05.2012г. и заповед № 2855/01.12.2011 г. издадена от кмета на община Бургас.

ПРИЕМА представените от жалбоподателката писмени доказателства, съдържащи се по делото на л.77, 78 и 79.

 

СЪДЪТ намира искането на жалбоподателя за извършване на съдебно-техническа експертиза за допустимо и основателно, касаещо събирането на годни и относими доказателства, за които сам не разполага със специални знания, поради което и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в Община Бургас и като извърши оглед на място, да даде заключение по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси в днешното съдебно заседание, отразени по-горе в протокола, както и да изготви комбинирана скица, в която да отрази плана за процесният имот към момента на издаване на обжалваната заповед и плана, действащ преди това.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 350 лв. вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице арх. Д.К., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.12.2013г. от 11.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: