Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1165           14.06.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Румен Йосифов

                   2. Диана Петкова

 

при секретаря М.В. и прокурор Деян Петров като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 1084 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на К.И.С. - Заместник кмет на Община Бургас против решение № 398 от 28.03.2018 г., постановено по НАХД № 4650/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № НП-2892/04.07.2017 г. на заместник кмет на Община Бургас, с което на И.Л.Н. е наложена глоба в размер на 50 лева на основание на чл. 178е от ЗДвП за нарушение на чл. 15, ал. 7 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът – И.Л.Н. се явява лично. Счита, че решението на Районен съд – Бургас е правилно и иска оставянето му в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на И.Л.Н.,*** против наказателно постановление № НП-2892/04.07.2017 г. на заместник кмет на Община Бургас. Отговорността на Н. е ангажирана за това, че на 29.06.2017 г. в 11.12 часа в гр. Бургас е паркирал собствения си лек автомобил марка „Мицубиши“, цвят – тъмно син металик, с рег. № А ***МС на алея в парк „Езеро“. Посочено е, че мястото е обозначено с пътен знак Г15 и табела за принудително отстраняване на нарушителите.  Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 15, ал. 7 от ЗДвП. За да отмени оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че извършеното от Н. нарушение представлява маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съставеното от административнонаказващия орган наказателно постановление е правилно и законосъобразно, постановено в съответствие с приложимия материален закон. Съгласно нормата на чл. 15, ал. 7 от ЗДвП, забранено е преминаването и паркирането на моторни превозни средства в паркове, градини и детски площадки в населените места извън обозначените за това места. Видно от събраните по административнонаказателната преписка доказателства, в т.ч. съставения АУАН и приложените към него Протокол от 29.06.2017 год. и 2 броя снимки безспорно се установява, че управлявания от И.Н. лек автомобил е паркиран на алея в парк „Езеро“, като мястото е обозначено с пътен знак Г15 и табела за принудително отстраняване.

Настоящият състав не счита обаче, че са на лице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Нарушението е формално, на простото извършване, т.е. няма съставомерен вредоносен резултат, поради което ненастъпването на никакви общественоопасни последици не могат да обосноват наличие на предпоставки за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Не се споделят и мотивите на първоинстанционният съд, че обществената опасност на конкретното деяние е явно незначителна в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, тъй като не са създадени пречки за движението и автомобилът е бил паркиран частично след пътен знак Г15. В конкретния случай наличието на пътен знак Г15 презюмира създаването на пречки за движението на пешеходците, доколкото се касае за пешеходна зона, а паркирането на автомобила малко след пътен знак Г15 и табелата за принудително отстраняване по никакъв начин не могат да доведат до извод за по-ниска обществена опасност на деянието.

От друга страна следва да се отбележи и факта, че както в мотивите на обжалваното решението, така и в диспозитива на същото първоинстанционният съд е приел, че е осъществено нарушение на чл. 94, ал. 3, предложение второ от ЗДвП. Така посочената разпоредба не кореспондира на описаното нарушение, както и не съответства на посочената като нарушена разпоредба в АУАН и НП.  Същото така в решението си Районен съд – Бургас се е позовал на свидетелските показания на актосъставител Й.П.С., а видно от съставения и представен по делото АУАН актосъставител е К.И.Д., която и е разпитана по делото.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение като постановено при неправилно приложение на материалния закон следва да се отмени.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 398/28.03.2018 г., постановено по НАХД № 4650/2017 г. на Районен съд – Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НП-2892/04.07.2017 г. на заместник кмет на Община Бургас.

                               

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                           2.