Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    1552                                04.10.2016 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, шестнадесети състав, на двадесет и девети септември две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.Х., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1084 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от С.Г.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 59 от 07.04.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 136/2016 г. по описа на Районен съд- Царево.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона и съществено нарушение на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касаторът не се явява и не изпраща представител. Не сочи нови доказателства.

За ответната страна не се явява представител в съдебното заседание. Не е заявено становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Царевският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 15-4635-000105 от 11.06.2015 г., издадено от началника на РУП- Приморско, с което на основание чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложена на касатора глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. 3 от ЗДвП е наложена на същия глоба в размер на 10 лева за нарушение по чл. 100, ал.1, т.2 от ЗДвП.

За да постанови този резултат, съдът е приел за установено по несъмнен начин от доказателствата по делото, че жалбоподателят е управлявал моторно превозно средство, след като свидетелството му за управление на МПС е било отнето по административен ред, както и че не е носел свидетелство за регистрация на управляваното МПС.

Според настоящия касационен състав, решението е неправилно.

От словесното описание на нарушението в обстоятелствената част на наказателното постановление е видно, че отговорността на касатора С.С. е ангажирана за управление на лек автомобил, след лишаване от това право „по съдебен или административен ред“, в нарушение на чл. 150 от ЗДвП, както и за това, че „не носи свидетелство за регистрация на МПС, което управлява или за тегленото от МПС ремарке“, в нарушение на чл. 100, ал.1, т.2 от ЗДвП. Така формулирано, обвинението е неясно. Наказващият орган е възпроизвел нормата на чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП, но не е конкретизирал коя от съдържащите се в нея две хипотези е налице в конкретния случай- лишаване от свидетелството по съдебен ред или по административен ред. Такъв недостатък се констатира и досежно второто нарушение- не е конкретизирано дали се касае за липса на свидетелство за регистрация на моторното превозно средство или липса на свидетелство за теглено от него ремарке.

Описанието на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено следва да се съдържат в акта за установяване на административното нарушение и в наказателното постановление, съобразно изискванията на чл. 42, т.4 и чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В случая двете нарушения, за които е санкциониран касаторът, не са надлежно индивидуализирани, което препятства нарушителя, да се защитава адекватно и поради това съставлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

За установяване на отразените в НП обстоятелства наказващият орган е представил в производството пред ЦРС справка за нарушенията на С., съдържаща данни за наложените наказания на същия и за отнетите контролни точки. Съдът е приел за установено от справката, че лицето е неправоспособен водач, като е посочил, че свидетелството му е отнето по административен ред на 01.07.2015 г., поради отнемане на всички контролни точки. Такива данни в справката няма. В хода на касационното производство е представена от ответната страна Заповед № 155 от 18.06.2011 г., издадена от началника на РУП- Приморско, за прилагане на принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на МПС, до решаване на въпроса за отговорността“. Заповедта е връчена на адресата на 18.06.2011 г., но липсват каквито и да било данни относно датата на влизането и́ в сила. Липсват също данни за влизане в сила на наказателно постановление № 155/11 г., с което С. е наказан за нарушението, за което е издадена и ЗПАМ. При това положение и доколкото с посочената заповед свидетелството се отнема за определено време- до решаване на въпроса за отговорността, за съда е невъзможно да установи дали към 03.06.2015 г. тя е действала. Доколкото се оспорват от касатора, обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на наказателното постановление, следва да бъдат доказани в съдебното производство от административнонаказващия орган. В случая това процесуално задължение не е изпълнено. Нарушението не е доказано с допустимите от закона доказателствени средства, поради което наказателното постановление подлежи на отмяна. Като е стигнал до друг извод, ЦРС е постановил неправилно решение, което следва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което НП да се отмени.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 59 от 07.04.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 136/2016 г. по описа на Районен съд- Царево и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-4635-000105 от 11.06.2015 г., издадено от началника на РУП- Приморско.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.