О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

        837            22.05.2014 година                   гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                            VІІ състав

на двадесет и втори май                                                 две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

частно административно дело № 1084 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, вр. чл.45, ал.3 от ЗМСМА.

Образувано по жалба на Л.С.Д., ЕГН-**********,*** 7; П.Д.К., ЕГН-**********,*** 12А; Д.Г.Д., ЕГН-**********,*** 10; И.Й.П., ЕГН-**********,*** Левски 4 и М.П.Г., ЕГН-**********,*** 5, против Решение № 496 на Общински съвет Приморско, по т.11 от дневния ред на заседание, проведено на 25.04.2014 година и отразено в протокол №41, с което на осн. чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, вр. чл.17 от Закона за общинския дълг /ЗОД/ е прието да бъде поет дългосрочен общински дълг от 3`000`000лв.

Решение № 496, взето с Протокол № 41 от 25.04.2014г., е прието на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.13 от ЗОД. С него Общински съвет  Приморско: 1.Предоставя съгласие за поемане на дългосрочен дълг от общината в размер до 3`000`000 лева; 2.Утвърждава параметрите при които да бъде поет дълга; 3.Утвърждава поименен списък на обектите които ще се финансират; 4.Възлага на кмета на общината да проведе процедура по ЗОП за избор на финансова институция.

В заседание на ОбС-Приморско на което е взето атакуваното решение са участвали дванадесет общински съветници, включително и четирима от настоящите жалбоподатели – Л.С.Д., Д.Г.Д., И.Й.П. и М.П.Г., а общинският съветник П.Д.К., също настоящ жалбоподател, е отсъствал от заседанието.

 

Административен съд Бургас, VІІ състав, намира оспорването за недопустимо, по следните съображения:

Разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗМСМА предвижда  възможност всяко физическо и юридическо лице да оспори законосъобразността на решенията на общинския съвет. За да възникне, обаче за съда задължението да разгледа и да се произнесе по административноправния спор е необходимо да бъде сезиран с процесуално допустима жалба. Наличието на правен интерес от оспорването е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки за допустимост на жалбата, за които съдът следи служебно. Общото правило на чл.147, ал.1 от АПК свързва правото на оспорване с личен и пряк интерес на оспорващия, породен от засягането или възможността да бъдат засегнати негови права, свободи или законни интереси или от пораждането на задължения за същия. В случая за жалбоподателите тези изисквания не са налице. Обжалваното решение на общинския съвет не засяга неблагоприятно правната им сфера. Обективираното в оспореното решение волеизявление на ОбС-Приморско не поражда никакви правни последици за тях и няма негативно въздействие, тъй като техни права не са засегнати пряко, лично и непосредствено от взетото решение.

В съответствие с чл.18, ал.1 от ЗМСМА общинският съвет е орган на местно самоуправление, който упражнява възложените му правомощия с Конституцията, ЗМСМА, ЗОС и други нормативни актове. В чл.21 от ЗМСМА са посочени основни правомощия на общинския съвет, които му определят и качество на административен орган с административни правомощия по смисъла на § 1, т.1 от ДР на АПК. По своята същност оспореното решение на Общинския съвет, взето на посоченото основание, не съдържа характеристики на индивидуален административен, общ административен актове, или на подзаконов нормативен акт. С него не се създават права или задължения, нито непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси както за жалбоподателите, така и за трети лица. По своята същност, насоченост и целени правни последици с Решение № 496, взето с Протокол № 41 от 25.04.2014г., се дава съгласие за  поемане на дългосрочен общински дълг в размер до 3`000`000 лева.

От една страна не всички актове на общинските съвети, а само индивидуалните административни актове, общите административни актове и подзаконовите нормативни актове, подлежат на оспорване пред административните съдилища. Чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА гласи: "Общинският съвет приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон." По своята същност решение на Общинския съвет, взето на това основание, както и решение изменящо такова решение в някоя от частите му, не съдържат характеристики на индивидуален административен акт, общ административен актове, нито на подзаконов нормативен акт. В случая липсва властническо волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което да се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси, поради което и не е допустим съдебен контрол по реда на АПК.

От друга страна жалбоподателите в качеството на общински съветници не притежават самостоятелно право на жалба по отношение на административен акт на колективен орган, какъвто е общинския съвет и в състава на който участват, чрез упражняване на законно установени правомощия по чл.27, ал.3, 4 и 5, чл. 33, ал.1, т.3 от ЗМСМА, свързани със вземане на решения и упражняване правото на гласуване. За жалбоподателите в качеството на общински съветници липсват правомощия като тези на областния управител или кмета на общината по чл.45, ал.4 и 5 от ЗМСМА, за контрол на актовете на общинския съвет. Общинският съветник не е субект и индивидуален участник на административното право-отношение, което се развива от една страна между общинския съвет като колективен орган и от друга адресата на административния акт. По общите правила общинският съветник може да обжалва само решения, които засягат негови лични права и интереси, но не и такива, които са били предмет на обсъждане и гласуване от колективния орган, в чийто състав е участвал. След приемането му решението на общинския съвет обективира волята на колективния орган и е задължително и за тези му членове, които не са били съгласни с приемането му, дали са отрицателен вот, или са отсъствали от заседанието. Поради това общинският съветник, който не одобрява приетото решение, не може да го обжалва пред съда по съображения, че не е съгласен с него, защото няма пряк, личен и непосредствен интерес, различен от този на колективния орган – той е могъл да повлияе на изхода на гласуването по време на обсъжданията, но ако съображенията му против приемането на това решение не са били убедителни и не са мотивирали мнозинството от общинските съветници да гласуват против решението, с това не се засягат неговите лични права и интереси. Отделният съветник не е индивидуален участник в административното правоотношение между общинския съвет и адресата на акта. За общинският съветник не възниква правен интерес, различен от този на колективния орган. Такава е и трайна практика на ВАС, според която член на колективен орган не може да обжалва в това качество валидно взето негово решение. (Вж. Определение № 7021 от 18.07.2005 г. на ВАС по адм. д. № 5093/2005 г., 5-членен с-в; Определение № 12728 от 14.12.2007 г. на ВАС по адм. д. № 10628/2007 г., III о.; Определение № 13019 от 3.11.2010 г. на ВАС по адм. д. № 3481/2010 г., IV о.).

С оглед горните съображения, предявената жалба се явява процесуално недопустима, като подадена е от лица, чиято правна сфера не е засегната с обжалвания акт, което е основание съгласно чл.159, т.4 от АПК за прекратяване на производството.

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас, седми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Л.С.Д., ЕГН-**********, П.Д.К., ЕГН-**********, Д.Г.Д., ЕГН-**********, И.Й.П., ЕГН-********** и М.П.Г., ЕГН-**********, против Решение № 496 на Общински съвет Приморско, по т.11 от дневния ред на заседание, проведено на 25.04.2014 година и отразено в протокол №41, с което на осн. чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, вр. чл.17 от Закона за общинския дълг /ЗОД/ е прието да бъде поет дългосрочен общински дълг от 3`000`000лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело № 1084 от 2014 година по описа на Административен съд  Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: