ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести ноември                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1083 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕТЕОР ММ 2014“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., днес представя пълномощно.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Н.Н..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя адв.Д., видно от която уведомява съда, че няма възможност да се яви в днешно съдебно заседание, поради отсъствие от страната вследствие на организирано туристическо пътуване в Испания за период от време включващ и днешния ден. Посочва също така, че управителите на дружеството също се намират извън страната, като в тази връзка пълномощникът е поел ангажимент в следващото съдебно заседание да представи доказателства за невъзможността както представители на  дружеството-жалбоподател, така и той, да се явят в днешно съдебно заседание.

 

Юрисконсулт И.: Моля да бъде даден ход на делото.

Посочените причини от страна на процесуалния представител на жалбоподателя считам, че не са такива, които да възпрепятстват явяването по уважителни причини. Още повече, че тази екскурзия не е планирана от вчера за днес, така че може да предупреди своевременно съда, за да се определи друга дата за съдебно заседание.

Моля да дадете ход на делото.

 

 

Съдът, като взе предвид докладваната днес молба, намира че е налице хипотезата на чл.139, ал.1 от АПК, поради което ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава, като едновременно с това пълномощникът на жалбоподателя следва да бъде задължен в следващото съдебно заседание да представи доказателства, въз основа на които да удостовери твърдяната негова и на управителите на дружеството обективната невъзможност да се явят в днешно съдебно заседание, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЗАДЪЛЖАВА  адв.Д. най-късно до следващо съдебно заседание да представи доказателства въз основа на които да удостовери твърдяната негова и на управителите на дружеството обективната невъзможност да се явят в днешно съдебно заседание.

 

 

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12.02.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: