ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 26.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1083 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕТЕОР ММ 2014“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Д.Д., днес представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Й., днес представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Д.: Поддържам така депозираната жалба с приложените доказателства към нея. Моля да бъдат допуснати до разпит четирима свидетели, чрез които искаме да докажем действителността на доставката на горива, която се оспорва от ревизиращия орган. Същият (ревизиращият орган) след дадените указания не можаха да осъществят контакт с доставчиците и затова правя искане да бъдат разпитани тези лица. Моля да се допуснат до разпит при режим на довеждане служители на нашите доставчици, а именно ще доведем лицата С.Т. - главен счетоводител на доставчика „Дикед“ ЕООД; пълномощникът на „Цеко Транс“ ЕООД – адв.Г.; управителят на „Нивико-2000“ ЕООД – И.П.;  управителят на „М ДЖИ 2014” ЕООД  - Г.Д..

Те ще установяват факти, които касаят реалността на извършените доставки на горива, която реалност органът по приходите оспорил.

         По отношение на двукратното осчетоводяване на фактура № 11/03.11.2015г., която фактура е относима към констатациите за задължението по ЗКПО, ще искам назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да докаже евентуалното погрешно отбелязване, но за нея ще представя допълнително молба, тъй като в момента нямам готовност с въпросите.

         Относно констатацията на органа по приходите, че представляваното от мен дружество не е разполагало със съдове за съхранение, моля да ми дадете допълнителна възможност да преценим с какви доказателства бихме установили този факт, тъй като ние твърдим, че и към момента нашето дружество разполага с такива съдове, дори те са описани като обезпечение по кредит към Първа инвестиционна банка, а и те са били видяни на място.

         По отношение на извода на органа по приходите дали процесните доставчици са разполагали с количествата горива, които са изписали към нас, това е предмет на счетоводна експертиза, която да докаже дали  са осчетоводени и дали е подадена информация към НАП за осчетоводени горива.

 

         Юрисконсулт Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

По отношение искането за разпит на свидетели – възразявам, тъй като считам, че наличието на доставки следва да се доказва с писмени документи.

По искането за извършване на съдебно-счетоводна експертиза – не възразявам.

         Да се приеме административната преписка в цялост.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка, изготвена по повод на извършената ревизия на дружеството-жалбоподател.

 

 

Доказателствените искания на жалбоподателя свързани с ангажиране на гласни доказателствени средства по делото, посредством разпит на водени от страната свидетели, съдът намери същото за основателно, доколкото посредством това доказателствено средство евентуално биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит за следващото съдебно заседание водени от страна на жалбоподателя свидетели, а именно лицата С.Т., адв.Г., И.П. и Г.Д..

 

Във връзка със съдържащите се в жалбата на дружеството твърдения и възражения, касаещи фактически констатации на органа по приходите, съдът намира за необходимо на страната да бъде дадена възможност извънсъдебно да формулира допълнителното си доказателствено искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес да депозира по делото нарочна молба, в която да конкретизира доказателствените си искания свързани с назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, по която молба съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 06.11.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес. 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.39 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: