О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град  Бургас, 02.06.2011 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на втори юни 2011 година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело  № 1083 по описа за 2011 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на „Фиван” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от И.П.С., против акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 01-2600/2969 от 8.04.2011г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция, с искане за отмяната му като незаконосъобразен.  

Първоначално, жалбата е подадена чрез изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция, до Административен съд – София-град, който с разпореждане № 2168/19.05.2011г. е оставил същата без разглеждане и изпратил по подсъдност на Административен съд – град Бургас, на основание чл.135, ал.2 от АПК.

Видно от мотивите на разпореждане № 2168/19.05.2011г., съдът е приел, че производството не му е подсъдно по съображения, че производството ще бъде значително затруднено поради отдалечеността на земеделските парцели, за които се отнася обжалвания административен акт и не би могло да приключи в разумен срок пред Административен съд– София-град, което на практика би лишило страните от реален достъп до правосъдие. Констатирал е противоречие на чл.133, ал.1 от АПК с чл.47 от Хартата за основните права в Европейския съюз (ХОПЕС), гарантираща право на реален достъп до правосъдие, вследствие на което е приел, че делото следва да се разгледа от съответния регионален административен съд.

Административен съд – град Бургас, пети състав, намира, че делото не му е подсъдно, по следните съображения:

От данните по делото се установява, че подадената от „Фиван” ООД жалба е против индивидуален административен акт, издаден от административен орган, чието седалище е в гр.София. Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт. Следователно, спорът за законосъобразността на оспорения административен акт е подсъден на Административен съд – София-град.

Съдът намира за неоснователно даденото в разпореждане № 2168/19.05.2011г. на зам.председателя на Административен съд – София-град тълкуване за противоречие на чл.133, ал.1 от АПК с чл.47 от ХОПЕС. В случая, правото на жалба е гарантирано от закона и е надлежно упражнено от „Фиван” ООД съобразно приложимия за това ред, което е изцяло в съответствие с нормата на чл.6, ал.2 от Конституцията на Република България, и не е налице твърдяното ограничаване на достъп до правосъдие.

Изложеният довод за голямата натовареност на Административен съд – София-град е житейски обоснован, но незаконосъобразен, поради императивния характер на нормата на чл.133, ал.1 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.5 от АПК, ако съдът, на който делото е изпратено, намери, че то не му е подсъдно, той го изпраща на съда по ал.3, съответно по ал.4, за определяне на подсъдността. В случая е приложима ал.3 на чл.133 от АПК.

По изложените съображения Административен съд – гр.Бургас, пети състав, приема, че образуваното пред Административен съд – гр.Бургас производство следва да бъде прекратено и изпратено, на основание чл.135, ал.5 от АПК, на Върховния административен съд на Република България, за да определи местно компетентния съд.

Воден от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1083/2011г. по описа на Административен съд – град Бургас.

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – град Бургас и Административен съд – София-град, по жалбата на „Фиван” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от И. П.С., против АУПДВ № 01-2600/2969 от 8.04.2011г., издаден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция.  

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд на Република България за определяне на подсъдността.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: