Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      1316                          от 03.07.2018 г.                                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на седми юни  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Стоянка Атанасова и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1082 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на М.В.Ч. ***, против Решение №309/12.03.2018 г., постановено по НАХД № 488/2018 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 112/24.01.2014г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП, на М.Ч.  е наложено административно наказание глоба в размер на 350 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, като отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК, във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН– неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства.

В съдебно заседание касаторът не се представлява. По делото е постъпила молба с искане наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно.

Ответникът по касация – сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за основателна по следните съображения:

С решение  № 309/12.03.2018г., постановено по НАХД № 488/2018 г. по описа на Районен съд – Бургас, е потвърдено наказателно постановление № 112/24.01.2014г., с което за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП, на М.Ч.  е наложено административно наказание глоба в размер на 350 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществено процесуално нарушение – деянието е безспорно установено, установен е извършителят на нарушението, поради което наказателното постановление следва да се потвърди.

Решението на първата инстанция е неправилно, като съображенията за това са следните:

Ч. е санкционирана за нарушение по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, изразяващо се в превишаване на разрешената скорост за движение. Деянието е реализирано на 28.03.2013 г. около  20.48 ч. в гр. Бурга, ПП-Е773, км. 491 до бензиностанция „Ромпетрол“ в посока от кв.Ветрен към КПП-1. След като е изследвал въпросът кой е водач на лек автомобил „Опел астра“, с рег.№ СА 4622ТТ и кой е неговия собственик, административнонаказващият орган е ангажирал административно -наказателната отговорност на М.Ч..

Съдът намира възражението за изтекла давност за основателно, като съображенията за това са следните:

Обжалваното наказателно постановление не е влязло в сила, поради обжалването му пред съда, поради което и на осн. чл.82, ал.2 от ЗАНН приложение следва да намери разпоредбата на чл.81, ал.3 от НК, към която препраща нормата на чл.11 от ЗАНН. Съгласно посоченият текст от НК, независимо от спирането или прекъсването на давността, наказателното преследване се изключва ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в предходния член и който срок с оглед на наложеното наказание – глоба е три години, съгласно чл.80, ал.1, т.5 от НК в приложимата редакция на ДВ, бр.26/2010г., в сила от 10.04.2010г. Срокът по чл.81, ал.3, вр.чл.80, ал.1, т.5 от НК /ДВ, бр.26/2010г./ следователно е четири години и шест месеца и започва да тече от довършване на деянието. В конкретния случай тази давност е започнала да тече на 28.08.2013г., както правилно е приел и РС, и е изтекла на 28.02.2018г. Т.е. считано от 01.03.2018г., вкл. и към момента на приключване събирането на доказателства в касационното съдебно производство (07.06.2018г.) и към настоящия момент този давностен срок е изтекъл.

По изложените съображения настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение следва да се отмени, както и да се отмени наказателното постановление, поради изтекла абсолютна давност.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.2 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение №309/12.03.2018 г., постановено по НАХД № 488/2018 г. по описа на Районен съд - Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 112/24.01.2014г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

                                  

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                      

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                     2.