ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 04.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1082 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Сис Индустрийс“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. С., преупълномощен от адв. С.Е., последната с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на Митница гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Т. - И., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Сис Индустрийс“ ООД против решение № 32-22259 от 26.01.2017 г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № Р-291/32-82115/24.03.2017г. на директора на Агенция Митници.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените с административната преписка доказателства. Имам следните доказателствени искания. Моля да бъде задължена Митница Бургас да представи Ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол, предвид обстоятелството, че част от изложените доводи и становища на Митница Бургас и на директора на Агенция „Митници“ са свързани с описанието на част от процесите и законовите разпоредби, уредени в него. На следващо място представям молба и моля да допуснете съдебно-химична експертиза със задачи, които са подробно формулирани в тази молба с оглед установяване на обстоятелствата и твърденията, изложени в жалбата. Моля да бъдат допуснати двама свидетели при режим на довеждане, като единият е свързан с реда и начина на взимане на проби от митническите служители, а другият – с транспортирането на пробите до митническото учреждение. Съобразно становището на Митница Бургас моля да ми дадете възможност да взема отношение и по допускане на допълнителни доказателствени искания.

 

Юк. Т. - И.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат представените с нея писмени доказателства. Във връзка с искането за назначаване на експертиза моля да ми дадете възможност да взема писмено становище, като се има предвид, че ние не сме сигурни стоките дали са годни да бъдат взимани от тях проби. По отношение на приложения към жалбата до директора на Агенция Митници Протокол от изпитване № П – 809/30.11.2016 г. на ИАЛВ считам, че същият не следва да бъде приет, тъй като касае различни стоки от тези предмет на настоящето дело и изследването не е извършено в присъствие на митнически служител. Съответният митнически служител не е взимал пробата, като няма данни, че стоката, взета за проба, е идентична с тази, взета по митническата декларация. Не възразявам да представим Ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол, тъй като сме работили по него. Във връзка с вземането на проби са съставени нарочни документи, приложени по преписката. По искането за допускане до разпит на двама свидетели възразявам, тъй като по делото са приложени достатъчно доказателства, които да доказват начина на вземане на пробите, за всяко действие на митническите органи е издаден документ, който е подписан от митнически служител и от представител на жалбоподателя. Алтернативно, моля да се допуснат до разпит и от наша страна двама митнически служители, присъствали при вземането на пробите.

 

Съдът с оглед заявените от страните доказателствени искания и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото с изключение на тези, съставени на чужд език.

В този смисъл съдът задължава ответника в 14-дневен срок, считано от днес, да представи за прилагане по делото на легализиран превод на всички приложени по административната преписка документи, изготвени на чужд език.

Задължава ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да представи за прилагане по делото на заверен екземпляр от Ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол.

Допуска при режим на довеждане за следващото съдебно заседание двама свидетели, водени от страна дружеството-жалбоподател, както и един свидетел, воден от страна на митническата администрация.

 

 По отношение искането за допускане на съдебно-химична експертиза с конкретно формулирани въпроси и предвид искането на ответната страна да вземе становище по депозираните днес въпроси, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

представя възможност на ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес, да се запознае с искането за допускане на съдебно-химична експертиза, формулирано в нарочна молба, представена от адв. С. в днешно съдебно заседание, като в указания срок ответникът може да представи писмено становище по допустимостта, респективно относимостта на поставените въпроси към предмета на спора.

По допускането на така поисканата експертиза съдът ще се произнесе в закрито заседание след запознаване със становището на ответника.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.10.2017 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: