ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шести октомври                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1082 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Централен кооперативен съюз, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Кмет на община Приморско, редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно от днес.

Явява се вещото лице З.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл.199 ГПК заключение от вещото лице З.Ч.А. по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, като СНЕМА самоличност и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

З.Ч.А. – ** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност.

Обещавам да дам безпристрастно заключение по съвест и разбиране.

         Представила съм писмено заключение, което поддържам заедно с приложенията към него.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

 АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ счита, че следва да бъде прието заключението на вещото лице като обективно, безпристрастно и пълно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лв., платими от внесения депозит, съгласно представената справка-декларация. (изд. Р.К.О. – 400 лв. – 06.10.2016 г.)

 

СТРАНИТЕ: Да се приемат представените писмени доказателства с административната преписка. Няма да сочим други доказателства.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата и с оглед становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да уважите жалбата на представляваният от мен съюз, като отмените обжалваната заповед на кмета като незаконосъобразна. Същата е издадена при съществено нарушение на производствените правила. При съставянето на констативен акт № 5/09.03.2016 г. и съответно при издаване на оспорената заповед с оглед на това, че същата не е обоснована и при неправилно прилагане на закона, административният орган е издал незаконосъобразна заповед. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, в т.ч. и юрисконсултско възнаграждение.

Представям списък на разноските съгласно чл. 80 от ГПК.

АДВ. К.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите изцяло жалбата против процесната заповед. Считам, че в производството се събраха достатъчно доказателства относно незаконосъобразно изградения басейн. Това се потвърди и от заключението на изготвената съдебно-техническа експертиза, която изцяло потвърждава констатациите при съставянето на АУАН, респективно и на фактическата обстановка.

Моля да ни присъдите направените разноски в размер на 480 лв. адвокатски хонорар.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

            Заседанието приключи в 14,44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: