О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1313                                 11.06.2015 година                                     гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на единадесети юни                                                              две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1082 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от Г.Ж.Х., ЕГН-**********,***, с която се иска възстановяване на сумата от 68лв., платена от сина му по повод незаконосъобразни действия на служители на „Слънчев бряг“АД, изразяващи се в преместване на неправилно паркиран автомобил Тойота, рег.№ А-3771-МР.

Жалбата не е родово подсъдна за разглеждане от настоящия съд, поради следните мотиви:

Съгласно чл.205 от АПК искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите. Тъй като в жалбата се твърди, че преместването на автомобила е извършено от „Слънчев бряг“АД, което е търговско дружество, същият не е процесуално пасивно легитимиран по иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, вр. чл.205 от АПК. Съгласно чл.1, ал.2 от ЗОДОВ исковете се разглеждат по реда на АПК, който обаче не допуска предявяване на иск срещу юридическо лице извън хипотезата на чл.205 от АПК.

Всъщност чл.1, ал.1 от ЗОДОВ предвижда, че държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Настоящият иск е предявен срещу търговско дружество, поради което специалният ред за разглеждане предвиден в ЗОДОВ е неприложим, а производството следва да се проведе по общия исков ред пред районния съд по седалището на ответника. По тази причина предявеният иск за заплащане на сума в размер на 68лв., следва да се прекрати пред настоящия съд  и да се изпрати по подсъдност на Районен съд Несебър, в чийто район е седалището на ответника.

По отношение искането за отмяната на действията на служителите на „Слънчев бряг“АД по преместването на автомобила, тези действия не могат да се квалифицират като административна дейност на длъжностни лица към административен орган, а представляват действия на служители на търговско дружество, поради което оспорването им също не може да бъде разгледано от административния съд, защото не се касае за оспорване на административен акт по реда на чл.145 и сл. АПК, нито за защита от неоснователни действия и бездействия на администрацията – чл.250 и чл.256 от АПК. Законосъобразността на действията на служителите на „Слънчев бряг“АД по преместването на автомобила следва да бъде разгледана по същество при преценката за основателността на предявения иск.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно, като с оглед горните мотиви производството пред Административен съд Бургас следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати за разглеждане от Районен съд Несебър. 

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.1 и чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Ж.Х., ЕГН-**********,***, с която се иска възстановяване на сумата от 68лв., платена от сина му по повод незаконосъобразни действия на служители на „Слънчев бряг“АД, изразяващи се в преместване на неправилно паркиран автомобил Тойота рег.№ А-3771-МР.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1082/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност за разглеждане от Районен съд Несебър.

Определението да се съобщи на страните.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: