Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1163           14.06.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Румен Йосифов

                   2. Диана Петкова

 

при секретаря М.В. и прокурор Деян Петров като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 1081 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Клима Груп 2“ ООД, ЕИК 200247068, със седалище и адрес на управление в гр. Б***, представлявано от управителя С.Х.Т. против решение № 399 от 29.03.2018 г., постановено по НАХД № 593/2018 г. на Районен съд - Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 2574/29.11.2017 г.  на заместник директора на ТД на НАП - Бургас, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева на основание на чл. 185, ал. 1 от ЗДДС за нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, като размера на санкцията е намален на 500 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител. Депозира становище по хода на делото и по същество.

Ответникът – ТД на НАП – Бургас не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Клима Груп 2“ ООД против наказателно постановление № 2574/29.11.2017 г. на заместник директор на ТД на НАП - Бургас. Отговорността на дружеството е ангажирана за това, че при направена проверка на 13.10.2017 г. на търговски обект – офис, находящ се в гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 87, стопанисван от „Клима Груп 2“ ООД е установено, че при направена покупка на 26.08.2017 г. от клиент и заплащане в брой на сумата от 3 520 лева за покупка на 3 броя климатици марка DAIKIN не е издаден фискален бон. При направена проверка оборота за 26.08.2017 г. е 0,00 лева – няма отчетени продажби за деня. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ. За да измени оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че от събраните доказателства по безспорен начин се установява, че „Клима Груп 2“ ООД на 26.08.2017 г. е извършило продажба на три броя климатици модел Daikin за сумата от 3 520 лева като не е издало за това фискален бон, но счита, че наложената имуществена санкция в максимален размер се явява необосновано тежко наказание за извършеното деяние, тъй като по делото не са налични данни за други нарушения от същия вид реализирани от дружеството-жалбоподател.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Настоящият състав не констатира опорочаване на процедурата по издаване на обжалваното пред Район съд – Бургас наказателното постановление. Както от съдържанието на АУАН така и от съдържанието на НП се установява по недвусмислен начин в какво точно се изразява нарушението на дружеството, а именно неиздаване на фискален бон за направена покупка на 26.08.2017 г. от клиент на 3 броя климатици DAIKIN за обща сума в размер на 3 520 лева. Не е на лице и твърдяното от касатора разминаване между твърдяната в сигнала стойност на продадените климатици и стойността посочена в АУАН и НП. В сигнала сумата в размер на 3 480 лева е посочена като договорена, а приетата от администартивнонаказващият орган сума в размер на 3 520 лева е посочена в сигнала като заплатена след приключване на монтажа, поради което правилно органа е приел за заплатена сума тази  в размер на 3 520 лева.

Правилно районният съд е приел, че административнонаказващият орган е доказал по несъмнен начин извършването на описаното нарушение, за което е ангажирана отговорността на дружеството. В случая, при извършената в обекта проверка е констатирано нарушението – неиздаване на фискален бон от ЕКАФП за извършена продажба на 3 броя климатици марка DAIKIN на обща стойност 3 520 лева на 26.08.2018 г. Изводите за извършено нарушение на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, вр. чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, са въз основа на направена проверка на оборота за 26.08.2017 г. – 0,00 лева, т.е. няма отчетени продажби за деня и представената с жалбата до „Федерацията за защита на потребителите“ гаранционна карта от 26.08.2018 г., издадена от „Клима Бургас 2“ ООД.  В нея е посочен модел на климатиците, като за продавач е поставен подпис и печат на дружеството.

Споделят се и изложените от Районен съд – Бургас мотиви за намаляване  размера на наложената на дружеството санкция до размер от 500 лева, тъй като същата се явява съответна на обществената опасност на деянието. 

Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените и е изменил наказателното постановление, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 399/29.03.2018 г.,  постановено по НАХД № 593/2018 г. на Районен съд – Бургас.

                               

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                           2.