ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.10.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети октомври                     две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1081 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,01 часа се явиха:

Жалбоподателят „СИС Индустрийс“ ООД - редовно уведомен, се представлява от адв. К. - представя пълномощно.

          За ответника – началник на Митница Бургас - редовно уведомен, се явяват юк. Т.- И., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице д-р Л.С.С..

 

Съдът докладва постъпило становище с вх. № 7027/07.07.2017 г. от ответника с приложени към него доказателства по опис / от л. 106 до л. 139 от делото/.

Съдът докладва постъпило становище от жалбоподателя с вх. № 8424/09.08.2017 г.

Съдът докладва постъпил по делото легализиран превод на документите, находящи се в административната преписка на чужд език, с молба вх. № 8775/18.08.2017 г. от ответника  по опис / от л. 146 до л. 163 от делото/.

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-химична експертиза с вх.№ 10470/04.10.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.К.: Запозната съм с представените документи. Моля същите да бъдат приети. Да се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице.

юк. Т.- И.: Моля да бъдат приети представените от нас доказателства. Да се изслуша вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-химична експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Д-р Л.С.С. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, семейна, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

 

адв. К.: Имам въпроси, тъй като вещото лице не е отговорило директно и конкретно на поставените от нас въпроси. Ако съда не възрази, ще ги поставя още веднъж за по-голяма яснота.

По въпрос №1 питането ми е дали и съответно как е консервирана пробата, можете ли да отговорите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С едно изречение - не е консервирана, не е съхранена и не е запазена контролна проба в Агенция „Митници“.

 

адв. К.: С оглед на това очевидно методите за консервиране и съхранение, които евентуално са използвани, може ли да се твърди, че са били подходящи с оглед спецификата на стоката?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Липсата на контролна проба не дава възможност да се отговори на този въпрос.

адв. К.: А, за да се определи действителното алкохолно съдържание на съответната проба?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Действителното алкохолно съдържание не може да бъде определено поради липса на контролна проба.

адв. К.: Може ли да се определи относителната плътност, съдържанието на захари, Brix и т.н.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нито един от четирите показатели не може да бъде определен поради липса на контролна проба.

адв. К.: По въпроси № 5 и № 6 може ли в такъв случай да се направи извод, че действителното алкохолно съдържание, съдържащо се в МЛЕ, е същото, каквото е било към датата на вноса?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не само действителното алкохолно съдържание, а цялата характеристика на пробата в деня на освобождаване за потребление – 25.10.2016 г. твърдя, че е коренно различна от характеристиката на пробата, която е доставена за анализ на 27.10.2016 г. Основания да мисля така ми дават няколко причини. На първо място към приложените по делото документи има становище на юк. И., в което е споменато, че пробите са съхранявани в одобрено за съхранение помещение. На второ място, когато бях в Агенция „Митници“ гр. Бургас на 12.09.2017 г. след разговора с правния отдел, слязох в отдел „Митническо оформление“ и разговарях с колегите там. Служителите заявиха, че нямат възможност за съхранение на проби. На трето място бих посочила стойностите на показателите от МЛЕ не само в тази проба, но и във всички проби те са различни, никъде не се връзва захарния баланс. Захарен баланс означава като сумираме захарите на ферментиралата гроздова мъст и захарите на неферментиралата да дадат изходното захарно съдържание – 182,2 g/l. Изходното захарно съдържание, с което тръгва гроздовата мъст от Македония за България. Методите, които са използвани за анализ, са методи за неферментирала гроздова мъст. Тук се определят показатели на една ферментираща гроздова мъст и стойностите на показателите се бият помежду си. Затова никъде не се установява взаимовръзка и някаква логика в случващото се. В потвърждение на това ще посоча Протоколът от изпитване на нашата лаборатория от 01.12.2016 г. Пробата е взета месец по-късно. Там действителното алкохолно съдържание е 0,00 %. Пробата е взета от съшия съд на съшия ден, но е консервирана, съхранена и запазена. Значи месец по-късно на същата проба действителното алкохолно съдържание е 0,00 %, а месец по-рано техните показатели са коренно различни.  На последно място бих искала да посоча в Ръководството, по което те посочват, че са взети пробите, на страница № 11 пише, че плодовите сокове, какъвто е и гроздовият сок, трябва незабавно да се замразят, а преди замразяване трябва да се консервират с 2 грама на литър салицилова киселина. Всичкото това не е спазено. Няма как качествената характеристика на пробата към датата на анализа от гр. Пловдив да бъде същата към деня на освобождаване на стоката за потребление. 

адв. К.: Вие, като специалист може ли да кажете каква е разликата между гроздов сок и гроздова мъст?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма разлика между гроздов сок и гроздова мъст. Гроздовата мъст е течен продукт съгласно Закона за виното и спиртните напитки, получен при преработката на винено грозде с действително алкохолно съдържание при 20 градуса непревишаващ 1об.% . Гроздовият сок е неферментирал течен продукт, получен при преработката на грозде с действително алкохолно съдържание при 20 градуса непревишаващо също 1об.%.

адв. К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оттеглям искането ни за разпит на двама свидетели при режим на довеждане от наша страна.

юк. Т.- И.: Кой Ви заяви, че митническите органи нямат възможност за съхранение на пробите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Двама ваши служители. А даже и да не споменат това всичко останало, споменато от мен, показва, че пробите не са съхранени.  А в хода на документите, които разгледах, нямам данни и за това как са транспортирани пробите от с. Церковски до Митница Бургас, как са съхранени пробите в Митницата и как са транспортирани после от Митница Бургас до лабораторията в гр. Пловдив. Изминали са три дни от датата на вземането на пробата. Ако пробата беше съхранена при температура, даже и да не е замразена, което е изискване в Ръководството, да беше съхранена в хладилни условия при температура 10-13 градуса тя щеше да издържи 6 /шест/ дни и нямаше да започне алкохолна ферментация. Това съм го посочила в теоретичната част на експертизата си, защото при тази температура винените дрожди губят своята ферментативна активност, те не могат да разграждат захарите и няма как да започне алкохолната ферментация.

юк. Т.- И.: Да разбирам, че Вие не може да посочите служителите, които са Ви заявили, че митническите органи нямат възможност за съхранение на пробите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не.

юк. Т.- И.: Това е основното. На това се опира заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не е това. Посочих пет причини.

юк. Т.- И.: На какво се основават констатациите Ви тогава, че няма съхранена проба?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разговарях с Вас и колегите Ви долу в „Митническо оформление“.

юк. Т.- И.: Кой Ви каза, че няма проби.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Колегите Ви долу в отдел „Митническо оформление“, както и Вашият шеф на Правния отдел. Дойдох при Вас, час може би бях при Вас, разговаряхме надълго и нашироко. Нямаше съхранени проби. Ако вие имахте съхранени проби как нямаше да ги дадете за анализ?

юк. Т.- И.: Съобразихте ли пробите, които са дадени на жалбоподателя,тях да изследвате?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямам поставян такъв въпрос.

юк. Т.- И.: В преписката е приложено Удостоверение за анализ на виното от 14.10.2016 г., което Вие също коментирате.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: То е за анализ на гроздова мъст.

юк. Т.- И.: Какви стойности са отразени в него?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В лозаро-винарския сектор това не е прецедент – внасяне и изнасяне на гроздова мъст. В близкото минало наши стопанства от Бургаска област изнасят гр. мъст от сорта „Мускат“ за Италия, където пътят не е 24 часа, както е от Македония дотук, а е 48 часа. Има т.нар. добри практики, които всеки специалист в сектора съблюдава. Какво ни показва това анализно свидетелство? Ако Ви прави впечатление всички партиди на пренос в цистерни са изпратени с едно и също анализно свидетелство, с едни и същи показатели. Това показва, че гроздето е обрано в рамките на 1-2 дни, преработено, сулфитирано и съхранено в цистерни с охладителни системи, за да може това анализно свидетелство да се отнася и за 14,20,25 и 28.10.2016 г., така както и ние навремето сме контролирали процесът на изнасянето. Анализното свидетелство е направено в Института по земеделие в  гр.Скопие, носи подписи на двама доктори. Няма как да не се съблюдава добрата практика за прехвърлянето. Мъстта е била охладена, така се съхранява, за да не започне ферментация в другата цистерна и цистерната за 24 часа пристига в с. Церковски. От тука насетне колегите от Агенция „Митници” поемат нещата в свой ръце. Вземат проба, как я вземат, как я транспортират, как се анализира това вече те трябва да отговорят. Не съм била свидетел и не мога да отговоря.

юк. Т.- И.: Има ли там данни за поставяне на серен диоксид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разбира се, да. Откъде ще дойде този серен диоксид в пробата?

юк. Т.- И.: В такива малки количества може ли да има серен диоксид? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз достатъчно добре в експертизата съм обяснила, че специалистът преценя количеството серен диоксид, което се добавя в зависимост от количеството захарно съдържание, pH и много други показатели. Това е комплекс от фактори. Прибавяйки серния диоксид под формата на сериста киселина той веднага започва да се свързва с компонентите от гр. мъст и най напред с глюкозо-фруктозата от гр. мъст.Това е процес. Аз съм посочила в експертизата си.

юк. Т.- И.: Има ли данни какво количество серен диоксид на какъв тонаж е сложено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ще извикате колегите от Македония да Ви посочат.

юк. Т.- И.: Няма данни, така ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вътре в Удостоверението има показатели, по които се определя. Показатели - свободен, общ, свързан. Нямаме в самата бланка какво е добавянето количество. На място се преценя от специалистите, но откъде ще дойде този серен диоксид там, ако не е добавен.

юк. Т.- И.: Нямам други въпроси. Моля да се пристъпи към изслушване на водения от нас свидетел.

СЪДЪТ  пристъпва към изслушване на допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел.

 

          СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

Р.Б.В., с ЕГН **********, на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, работи в Агенция „Митници“ като митнически инспектор.

Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

          Свидетелят обещава да говори истината.

 

юк. Т.- И.: Известно ли Ви е на 25.10.2016 г. да сте вземали проби от продукта, деклариран от „Сис Индустрийс“ ООД като гр. сок?

Свидетелят: Да, разбира се.

юк. Т.- И.: Какво наложи да предприемете действия по взимане на проби?

Свидетелят: По документи и по декларация има леко разминаване, т.е декларатора на фирмата декларира гр. сок, а в документите е описано и гр. мъст. Гроздовият сок не е акцизна стока, а гроздовата мъст е акцизна стока и съответно тарифните номера са различни.  Това няма как да се определи с просто око и поради това взехме пробите.

юк. Т.- И.: При взимането на пробите присъства ли представител на „Сис Индустрийс“ ООД?

Свидетелят: Да, разбира се - деклараторът г-н П.П..

юк. Т.- И.: Представена ли бе възможност на дружеството-жалбоподател да ангажира независим сървейор, който да вземе пробите във ваше присъствие?

Свидетелят: Да, първото нещо, което направихме, беше това, но ни бе отказано.

юк. Т.- И.: Какво представляваха камионите, превозващи стоката?

Свидетелят: Най-обикновени цистерни.

юк. Т.- И.: Хладилни ли бяха?

Свидетелят: Не, в никакъв случай.

юк. Т.- И.: Някакви възражения да е имало в някакъв момент от страна на дружеството-жалбоподател?

Свидетелят: Не, никакви в нито един момент. Единствено претенции се появиха след като излезе митническата експертиза. Наши проби са взимани не един ден, а много дни и мисля, че ако някой трябваше да предяви някакви претенции това трябваше да се случи втория-третия, дори първия ден. Претенции се появиха едва след лабораторната експертиза и след като се видя, че се дължи акциз.

юк. Т.- И.: Известно ли Ви е да са взимани два пъти проби във Ваше присъствие от стоката, декларирана по едно ЕАД, по една митническа декларация?

Свидетелят: Не, за всяка една декларация по веднъж са взимани проби. Няма как два пъти. Това се случва в деня на приемане на декларацията.

юк. Т.- И.: Нямам други въпроси.

Въпрос на съда: В какво бяха взети пробите?

Свидетелят: Пробите се взимат в един общ съд - кофа от три места. След това се наливат в чисти стъклени бутилки, предоставени ни от дружеството-жалбоподател.

Въпрос на съда: С какво ги запушихте?

Свидетелят: С коркови тапи. Бутилките се запечатваха в самия завод. Технолозите, работници, самият декларатор съдействаха.

адв. К.: Била ли е замразена пробата?

Свидетелят: Не, не е била замразена. Пробите се съхраняват в хладилници в Митницата след взимането ми от гр. Карнобат.

адв. К.: Вие кое законодателство прилагате, във връзка с общата митническа тарифа, нали?

Свидетелят: Да.

адв. К.: В този смисъл правя уточнението, че кодът 20096110, под който е била декларирана стоката, включва като описание сок от грозде включително и гр. мъст.

Свидетелят: Точно тук е спорът. Ние спорим за тарифния код. Затова изпращаме проби в лабораторията, която следва да се произнесе. След като всички проби са годни  и по всички проби имаме експертизи считам, че всичко е наред. Нямаме негодна проба.

адв. К.: Исках само да уточним, че под един и същи код се включват и гр. сок, и гр. мъст. Така, че това, което казвате, че се включват в различни тарифни номера не винаги е вярно.

Свидетелят: Гр. сок лично ние си го представяме като бистър сок. Стоката беше с чепки, семки и люспи. Тогава следва да се намеси лабораторията. Нашата цел е да няма ощетяване на държавата. Има лаборатория, която да каже точно. Все пак ние не може да разбираме от всичко.

адв. К.: По чия инициатива казвате е започнало производството по взимане на проба?

Свидетелят: С цел да се определи тарифния код по декларация и наша.

адв. К.: Деклараторът поискал ли е да се взима контролна проба и въобще да се променя кода?

Свидетелят: Той декларира едно, но след като ние не може да определим дали е точно това, или не той се съгласява съответно и по негово искане митницата съдейства да се вземе проба. Ние няма как да му вярваме на него при положение, че не може точно да се определи тарифния код. Когато имаме съмнение, пристъпваме към лабораторията.

адв. К.: Тоест Вие преценявате и стартирате производство по взимане на проба.

Свидетелят: Да, това го правим непрекъснато.

адв. К.: Тоест Митницата не е съдействала за взимане на пробата, а това е задължение на Митницата, така ли е?

Юк. Т.- И.: Вие имате претенции относно взимането на пробата, отговорността е Ваша. Пробите се взимат на Ваша отговорност. Имали сте възможност да ангажирате сървейор, но не сте я използвали.

адв. К.: Не сме били длъжни.

Юк. Т.- И.: Не сте били длъжни, но отговорността е на декларатора.

адв. К.: Как сте транспортирали пробите?

Свидетелят: С кола.

адв. К.: В хладилни чанти ли?

Свидетелят: Не.

адв. К.: Има ли задължение деклараторът да декларира дали по отношение на стоката би започнала да протича ферментация?

Свидетелят: Да, би било редно да каже.

адв. К.: Задължение има ли да каже?

Свидетелят: Да, има задължение да каже.

адв. К.: Съгласно кой регламент, закон?

Свидетелят: Сега не мога да кажа точно съгласно кой регламент.

Юк. Т.- И.:  Деклараторът длъжен ли е точно да опише стоката, която внася?

Свидетелят: Да.

адв. К.: Нали е попълнена декларация, при положение, че това е гр. сок не се ли предполага, че би могъл да ферментира, за да се сложи в хладилна чанта и да се замрази незабавно, както е посочено в Ръководството.

Свидетелят: Би било редно той да каже, че има по-специфична стока. След като се обръща внимание дали нашите проби са замразени нека деклараторът да предостави Вашите проби, които той е взел, и да ги изпратим на Лабораторията.

Юк. Т.- И.: Кой предостави колата, с която транспортирахте пробите?

Свидетелят: „СИС Индустрийс“ ООД, служебна кола, дори управлявана от г-н П.П..

адв. К.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

юк. Т.- И.: Считам, че вещото лице не е обективно. Вещото лице е участвало в изготвянето на констативен протокол, приложен в преписката, и следователно заключението не може да бъде кредитирано от съда като безпристрастно. Също така считам, че от страница № 4 до № 5 вещото лице е отговаряло на въпроси, които то само си е измисляло. Искам да представя за сведение и друго мнение по въпроса в сферата на винопроизводството, а именно извадка от труда на доц. к. т. н. М.М., където е записано,че необходимата доза за сулфитиране е 120-150 mg на dm3 на такъв продукт.

Нямам други доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Реплика на Вещото лице: Г-жо съдия, по зададените въпроси от двете страни бих искала да внеса малко яснота, ако това е допустимо.  Колежката твърди едва ли не, че гр. мъст, идвайки от Македония дотук, е започнала да ферментира. Това е антинаучно и антипрактично. В експертизата съм посочила, че присъствието на въглероден диоксид, който се отделя при ферментацията, създава налягане, ще избие клапите на цистерната и това ще застраши човешки живот. Това е недопустимо. Освен това Вие твърдите, че стоката е превозена в цистерна за хранителни продукти. Всички цистерни за хранителни продукти са термоизолирани. Какво означава термоизолирана цистерна? Представете си две цистерни, едната с по-малък диаметър, другата с по-голям диаметър. Малката е поставена в голямата и разстоянието от 10-15 см е запълнено с минерална вата.  Представете си един обем от 25 000 литра примерно, защото всички партиди са от такъв голям обем, тръгва от Македония с осем-градусова температура за 24 часа, в такъв обем, охладена, в такава цистерна колко може да се промени. Относно цитирания труд на доц. к. т. н. М.М. - да, така е. То може да бъде и 300 mg, ако гроздето е нездраво, с мана, но пак казвам това се преценя от специалиста, каквото е направено в Скопие.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Отменя определението от 28.06.2017 г., с което са допуснати до разпит двама свидетели при  довеждане от страна на жалбоподателя и един от страна на ответника.

Приема представените със становище вх. № 7027/07.07.2017 г. от ответника доказателства по опис / от л. 106 до л. 139 от делото/, постъпилото становище от жалбоподателя с вх. № 8424/09.08.2017 г., представеният  легализиран превод на документите, находящи се в административната преписка на чужд език, с молба вх. № 8775/18.08.2017 г. от ответника  по / от л. 146 до л. 163 от делото/, както и представените в днешно съдебно заседание документи.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 500,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 500 лв. на 18.10.2017 г./.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество

 

адв. К.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените изцяло оспорваното от нас решение като незаконосъобразно, постановено в противоречие на материалните и процесуалноправните норми на основание подробно изложените в жалбата ни аргументи. Моля да ни предоставите срок за изготвяне и представяне на писмени бележки по същество на спора. Моля да ни присъдите направените по делото разноски по представения списък.

юк. Т.- И. Уважаема г-жо съдия, моля да не кредитирате представения Протокол от изпитване № П-818 от 01.12.2016 г. на ИАЛВ. Същият касае други родово определени вещи, различни от стоките, предмет на конкретната митническа декларация, т.е. стоките, предмет на конкретния внос. Този протокол е бил изготвен в отсъствие на митнически служители и следователно няма как да се установи идентичност между стоките, предмет на вноса и стоките, за които той говори. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Претендирам юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за представяне на писмени бележки по същество на спора.

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: