ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Павлина Стойчева

КНАХ   дело    номер   1081  по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:09 часа се явиха:

Касаторът –   С.Б.С., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адвокат И.К., с представено пълномощно пред първата инстанция.

Ответникът   Директор на Регионална дирекция по околната среда и водите - Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., която представя днес пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С..

        

АДВ. К. – Нямам възражения по хода на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Моля да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОР С.   – Нямам възражения. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА.

          

АДВ. К. – Поддържам касационната жалба. Писмени доказателства пред настоящата инстанция няма да соча. По доклада нямам възражения. Моля да уважите жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Оспорваме касационната жалба. Също няма да соча нови писмени доказателства.

ПРОКУРОР С. – Намирам касационната жалба за процесуално допустима за разглеждане, подадена от надлежна страна в законоустановения срок. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид, че доказателства по смисъла на чл.219, ал.1 от АПК, няма да бъдат ангажирани по делото 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВ. К. – Уважаеми административни съдии, моля да уважите касационната жалба. В нея сме изложили подробни аргументи и съображения, поради които тя следва да бъде уважена. Моля да постановите решение, с което да отмените първоинстанционното решение и по същество да отмените наказателното постановление.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Уважаеми съдии, моля да потвърдите решението на Бургаския районен съд като законосъобразно и  правилно. Считам, че въпреки оскъдните мотиви в достатъчна степен е обосновано и аргументирано законосъобразността на издаденото  наказателно постановление срещу нарушителя. Нарушението е установено по безспорен начин. Даже и да има непълнота при определяне на вида на птиците, факт е че всички пойни птици попадат в Приложение 3. А експертът е използвал обществено известно понятие. Глобата е наложена във възможния минимум.

Моля да потвърдите решението на Районния съд и да потвърдите наказателното постановление. 

 

ПРОКУРОР С. – Уважаеми магистрати, считам, че касационната жалба е неоснователна, а решението на първоинстанционния съд по същество е правилно и следва да се остави в сила. Както е отбелязал съда в акта за установяване на административното нарушение и в наказателното постановление, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат неговата отмяна или да накърняват правото на защита. Правилно е определен размера на наложеното наказание, както и самото административно нарушение е установено по един безспорен и категоричен начин от обективна и субективна страна.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: