Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №1316

 

гр. Бургас, 10. 07. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав, в съдебно заседание на трети юли през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 1081/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „ДРИЙМ ТРАВЪЛ“ ЕООД, ЕИК 102829068, представлявано от Н. Г. И., чрез процесуалния си представител и пълномощник адв. Л. А. Ц. от АК гр.Бургас, против решение № 689/22.04.2014 г., постановено по административнонаказателно дело № 5283/2013 г. на Районен съд гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 25931/28.05.2013 г., издадено от директора на Регионалната дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисия по защита на потребителите. Излагат се аргументи за незаконосъобразност на първоинстанционното съдебно решение. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Претендира се отмяна на обжалваното решение и постановяване вместо него на друго, с което да се отмени и наказателното постановление (НП). В съдебно заседание касаторът, чрез адв. Цветков, поддържа жалбата и пледира за уважаването й.

Ответникът по касационната жалба - директора на Регионалната дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисия по защита на потребителите, не се явява и не изпраща представител в открито съдебно заседание. Не ангажира становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

С решение № 689/22.04.2014 г. Бургаският районен съд, VІІІ наказателен състав е потвърдил наказателно постановление № 25931/28.05.2013 г., издадено от директора на Регионалната дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисия по защита на потребителите, с което за нарушение по чл. 79 вр. чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за туризма /ЗТ/ на „ДРИЙМ ТРАВЪЛ“ ЕООД, ЕИК 102829068, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. „Мара Гидик“ № 23 е наложена имуществена санкция в размер 200 (двеста) лева. 

От събраните доказателства районният съд е приел за установено, че „ДРИЙМ ТРАВЪЛ“ ЕООД е регистрирано като туристически агент лице по реда на чл. 17, ал.1 от ЗТ (отм. 26.03.2013 г.), като и че фактическата обстановка не се оспорва по същество от жалбоподателя. Приел е за установено, че при извършената на 13.02.2013 г. проверка в офиса на туристическия агент „ДРИЙМ ТРАВЪЛ“ ЕООД последният осъществява посредничество при продажби на организирани пътувания, предоставя на потребителя писмена информация с обявена крайна цена в евро в нарушение на императивните изисквания на чл. 28, ал.2, т.1 от ЗТ. Приел е извод, че така жалбоподателят е осъществил от обективна страна състава на нарушението, а въпросът за вината не е обсъдил, тъй като жалбоподателя е юридическо лице. Деянието е санкционирано по реда на чл. 79 от ЗТ (отм. 26.03.2013 г.), предвиждащ административнонаказателна отговорност за туроператор или туристически агент, който наруши разпоредбите на чл. 28, 29 и ЗЗ. Съобразил е, че разпоредбата на чл. 194 от ЗТ (обн., ДВ бр.30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г.), предвижда, че туроператор или туристически агент, който не предостави на потребителя информацията по чл. 80, ал.1 или 4, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева.

За да потвърди атакуваното НП, съдът е приел, че административнонаказващият орган (АНО) правилно е приложил по-благоприятния закон предвиждаща по-нисък минимум на санкцията, предвид висящността на производството. Същата е индивидуализирана към минимума в размер на 200 лева, като е отчетена степента на обществена опасност на деянието и е достатъчна за постигане целите на наказанието.

Мотивите на районния съд, че от формална страна АУАН е издаден в съответствие с чл. 42 от ЗАНН, а НП е в съответствие с чл. 57, ал.1 от ЗАНН, не се споделят от настоящия касационен състав.

АУАН и НП не отговарят на изискванията на чл.42, т.3, предл.1 и съответно на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

В разглеждания случай АНО при съставяне на АУАН № К-0025931/26.02.2013 г. не е изпълнил изискването на чл. 42, т.3 пр.1 от ЗАНН, тъй като в него не е посочена датата на извършване на констатираното нарушение, която е един от задължителните реквизити на АУАН и липсата му по своята същност винаги представлява съществено процесуално нарушение на административнопроизводствените правила. Непосочването на датата на нарушението води до ограничаване на правото на защита на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице. Датата на установяване на извършването на нарушението е от особена важност за да се прецени спазването на сроковете по чл. 34 от ЗАНН, свързани с давността за образуване на административнонаказателното производство, както и сроковете по чл. 81, ал.3, във вр. чл. 80, ал.1, т.5 от НК за погасяване на административнонаказателното преследване. Действително в обстоятелствената част на АУАН и в НП е посочена дата - 13.02.2013 г., на която органът е извършил проверката и е установил нарушението, но не е посочено и не е изяснено на коя дата е прието, че „ДРИЙМ ТРАВЪЛ“ ЕООД е извършило вмененото му нарушение. Изискването на чл. 42, т.3, пр.1 от ЗАНН е императивно и липсата на посочване на дата на извършване на нарушението е от категорията на съществените процесуални нарушения, допуснати от административнонаказващия орган. Датата на извършване на нарушението във всички случай следва да е предшестваща или съвпадаща с датата на установяване на твърдяното нарушение. Не е в правомощието на съда да презюмира задължителните елементи на АУАН и на НП за да формира извод, че датата на установяване на нарушението съвпада с датата на извършване на нарушението. Касационният съдебен състав приема за недопустимо датата на извършване на нарушението да се посочва за първи път едва в издаденото НП, тъй като този порок е неотстраним и по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН. В обжалваното НП № 25931/28.05.2013 също не е посочена датата на извършване на деянието, съставляващо описаното административно нарушение, поради което е налице порок и в неговата форма по смисъла на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

Приемайки, че са изпълнени предпоставките на чл.42, т.3, предл.1 и съответно чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, при съставянето на АУАН и НП, районният съд е постановил незаконосъобразно решение.

Само за пълнота следва да се отрази, че касационният съдебен състав счита за основателни възраженията на касатора за установено несъответствие в сочените от АНО законови разпоредби, които са нарушени. Установи се, че в АУАН е конкретизирана нормата на чл.28, ал.2, т.1 от ЗТ (отменен от 26.03.2013 г.), който е действал към момента на издаването му – 26.02.2013г. В мотивната част на НП също е посочена тази норма, но без да е отразено, че същата е била отменена към момента на издаването на НП – 28.05.2013г. Недопустимо е този порок да се отстрани с диспозитива на НП, тъй като така се създава неяснота относно законовата разпоредба, която е била нарушена, а именно дали тази по ЗТ (Обн., ДВ, бр. 56 от 7.06.2002 г. и отменен от 26.03.2013 г.), или тази по действащия ЗТ (Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г.). Това нарушение е също от категорията на съществените процесуални нарушения, допуснати от административнонаказващия орган, което има за правна последица отмяна на процесното НП срещу „ДРИЙМ ТРАВЪЛ“ ЕООД.

С оглед на изложеното, настоящият касационен съдебен състав приема, че като е формирал правен извод - различен по същество от настоящите мотиви, районният съд е постановил незаконосъобразно решение, което следва да се отмени, както и да се отмени оспореното НП.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 689/22.04.2014г., постановено по административнонаказателно дело № 5283 по описа за 2013 година на Районен съд гр.Бургас, VІІІ наказателен състав и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 25931/28.05.2013 г., издадено от директора на Регионалната дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисия по защита на потребителите, с което за нарушение по чл.79, вр. чл.28, ал.2, т.1 от Закона за туризма (Обн. ДВ, бр. 56 от 7.06.2002 г. в сила от 01.10.2002 г. - отменен), на „ДРИЙМ ТРАВЪЛ“ ЕООД, ЕИК 102829068, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. „Мара Гидик“ № 23, е наложена имуществена санкция в размер 200 (двеста) лева.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2.