ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми октомври                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1081 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ Окръжна прокуратура-гр.Бургас, редовно уведомена, се представлява от прокурор Галина Колева.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на РИОСВ-гр.БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт K., която представя пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.К.П., редовно уведомен, се явява лично.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. Липсват процесуални пречки за даване ход на делото.

Юрисконсулт K.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Нямам против да се гледа делото днес.       

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам внесеният протест от Бургаска окръжна прокуратура против Решение № БС-231-ЕО от 02.08.2007г. на директора на РИОСВ-гр.Бургас.

Моля да приемете представените писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка.

Допълнително като доказателство по делото представям писмо с изх.№ 58/07.01.2013г. от РИОСВ-гр.Бургас, с което писмо е сезирана Окръжна прокуратура-гр.Бургас да предприеме действия по обявяване нищожността на решението.

Няма да соча към момента други доказателства.

         ОТВЕТНИКЪТ: Подкрепяме протеста на Окръжна прокуратура-гр.Бургас. С наше писмо с наш изх. № 58 от 07.01.2013г. ние сме сезирали Окръжна прокуратура Бургас и не възразявам да се приеме като доказателство по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Смятам, че трябва да се отхвърли протеста на прокурора, тъй като съм направил всички документи, които са ми били поискани. Представил съм всичко, което ми е било поискано и те са си разрешавали с „Да” или „Не”. На 30.07.2007г. аз бях дал на една специализирана фирма „Лемтна екоинвест” АД-гр.Бургас да ни направят обосновка за екологична оценка и в същия ден представих документите, които бяха изготвени от тази фирма.

Това е което имам да кажа. Смятам, че административният орган правилно е процедирал. Актовете са законосъобразни и няма основание да бъдат отменени.

Представям становище, което да вземете предвид при решаването на делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените с административната преписка писмени доказателства; както и тези, допълнително постъпили от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-гр.Бургас писмени доказателства; както и тези, изпратени от Бургаска окръжна прокуратура; както и представеното в днешно съдебно заседание писмо с изх.№ 58/07.01.2013г. на РИОСВ-гр.Бургас.

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да уважите протеста депозиран от Окръжна прокуратура-гр.Бургас против атакувания административен акт, издаден от директора на РИОСВ-гр.Бургас на основанията изложени в самия протест.

Моля да ни предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Юрисконсулт K.: Моля да обявите за нищожно Решение № БС-231-ЕО от 02.08.2007г. на директора на РИОСВ – Бургас. Подробно сме изложили мотивите в писмо № 58 от 07.01.2013г., които моля да имате предвид.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Да се отхвърли протеста като неоснователен, тъй като аз нямам никаква вина и всичко съм правил и представил по надлежния ред. Моля да съобразите и допълнителните аргументи, които съм изложил в представеното днес становище.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на  протестиращия прокурор 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: