Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1304                    Година 02.07.2018                 Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХVІ-ти състав, на седми юни две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                            2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.С.

Прокурор Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 1080 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Кондор груп“ ООД ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-Запад, административен център „Сапфир“, представлявано от управителя Ц.П. против решение № 382 от 27.03.2018г., постановено по н.а.х.д. № 827 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас. Счита решението за неправилно и незаконосъобразно, поради нарушение на материалния закон и необосновано. Не споделя мотивите на съда обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление. Оспорва съставомерността на вмененото му нарушение, като възразява, че са представени всички изискани от административния орган документи, в предвидения срок. Иска се отмяна на първоинстанционното съдебно решение и на издаденото наказателно постановление.

Ответникът – Териториална дирекция на Национална агенция по приходите  гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е изменил наказателно постановление № К17_235-F304592/04.08.2017г., издадено от директора на дирекция „Контрол” в ТД на НАП гр.Бургас, с което на касатора на основание чл.273 от ДОПК е наложена имуществена санкция в размер на 400 лева, за нарушение на чл.13 ал.1 вр. чл.37 ал.2 вр. ал.3 от ДОПК, като я е намалил на 250 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество съдът е обосновал извод, че е осъществен състав на нарушението, като това се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, поради което правомерно е ангажирана отговорността на санкционираното дружество, на соченото основание. Прието е, че деянието не се отличава със значително по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обичайните случаи на подобни нарушения, поради което същото не може да бъде прието за маловажен случай на административно нарушение. Относно размера на наложената имуществена санкция съдът е приел, че същата следва да бъде намалена до минималния предвиден от законодателя - 250 лева, тъй като не са налице обстоятелства, които да обуславят по-високия и́ размер.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението е неправилно, като мотивите на първоинстанционния съд за липса на допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на наказателното постановление са неправилни.

С наказателно постановление № К17_235-F304592/04.08.2017г., отговорността на касатора е ангажирана за нарушение на чл.13 ал.1 вр. чл.37 ал.2 вр. ал.3 от ДОПК, тъй като след изискване от него да представи писмени доказателства и обяснение във връзка с извършвана проверка на дружеството, е представил частично исканите документи и писмени обяснения. Прието е, че с действията си – непредставяне в цялост на исканите документи, задълженото лице не оказало съдействие на органа по приходите, с оглед на което е съставен АУАН № F304592, въз основа на който е издадено и оспореното наказателно постановление.

От данните в административната преписка се установява, че с ИПДПОЗЛ с изх.№ П-02000217043314-040-001/16.06.03.2017г., данъчно задълженото лице „Кондор груп“ ООД е задължено в 14-дневен срок да представи исканите документи и писмени обяснения, а именно: I. На основание чл.37, ал.2 и ал.3 от ДОПК следните документи /заверени копия/: 1. Всички документи, отнасящи се до получени доставки от „Дийл плюс“ ЕООД; 2. Хронологична справка за осчетоводяването на доставките; 3.Оборотна ведомост към 31.12.2016г. и към 31.01.2017г.; 4. Счетоводни документи за извършени плащания по документите от т.1; 5.Справка за стопанисваните от дружеството обекти; V. На основание чл.56, ал.1 от ДОПК – писмени обяснения относно: 1. Основната дейност на дружеството през проверявания период, както и всички извършвани дейности – експлоатирани търговски обекти, наети лица по трудови правоотношения, регистрирани ФУ; 2.Получени доставки от „Дийл плюс“ ЕООД; 3. Произход на средствата за финансиране на дейността. В наказателното постановление е посочено, че в указания срок дружеството е представило частично исканите документи и писмени обяснения, а именно: по т.I.1, т.I.2, т.I.3, т.I.4, т.I.5, т.VI.1, т.VI.2 и т.VI.3, без обаче да са посочени документите които не са представени. От така извършеното описание на деянието не става ясно кои точно документи, съответно обяснения не са представени от задълженото лице, още повече, че в мотивите са посочени като изискани документи по т.І и т.V, а са посочени, като представени документи по т.І и т.VІ. Същевременно видно от връченото искане по т.V от него не са изискани никакви документи и тя е със следното съдържание „На основание чл…… - декларация относно ……“, а описаните в искането в т.І и т.VІ документи и писмени обяснения, са посочени като представени. В случая, след като не са посочени конкретно документи и писмени обяснения които не са представени от санкционираното лице, е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като от една страна се нарушава правото на защита на лицето да разбере за какво точно е наказано, а от друга страна се поставя съда в невъзможност да извърши проверка дали лицето действително е извършило вмененото му нарушение, тоест дали от него са изискани конкретните документи и обяснения, които да не са били представени, в определения срок.

Като е стигнал до изводи различни от изложените първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което да се отмени издаденото наказателно постановление.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 382 от 27.03.2018г., постановено по н.а.х.д. № 827 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № К17_235-F304592/04.08.2017г., издадено от директора на дирекция „Контрол” в Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

 

                                                                                                              2.