Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   737           13.04.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на петнадесети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря Г.С. и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 107 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 185 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е от Прокурор при Окръжна прокуратура Бургас против Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2015 г. – 2019 г. Счита, че при приемане на Правилника са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, поради нарушение на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. На самостоятелно основание е протестирана като незаконосъобразна нормата на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Правилника като незаконосъобразна и противоречаща на материално-правни норми от по-висок ранг. Прави искане оспорения Правилник да бъде отменен, като незаконосъобразен, като в случай на неприемане на аргументите за незаконосъобразност на целия правилник на самостоятелно основание иска отмяна като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Правилника. Иска присъждане на  направените разноски.

Ответникът – Общински съвет Несебър, се представлява от адвокат К.. Счита, че процедурата по приемане на Правилника е спазена, поради което иска да бъде отхвърлен като неоснователен.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

С Решение № 4 от Протокол № 1 от 09.11.2015 г. Общински съвет – Несебър е избрал членове на временна комисия за изработване на проект  за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него, което решение е прието с 20 гласа „за“ от гласували 20 общински съветници.

На 11.11.2015 г. е било проведено заседание на Временната комисия за изработка на правилник за работата на Общински съвет – Несебър, за провеждането на което е бил изготвен протокол от същата дата и е предложено на Общински съвет – Несебър на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА да приеме предложения проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация – мандат 2015 – 2019 г.

С Решение № 6 от Протокол № 2 от 17.11.2015 г. на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър е приел Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация – мандат 2015 – 2019 г.

НА 23.11.2015 г. на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА е бил публикуван изготвения проект за Правилник за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията чу с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г.

Със Заповед № РД-09-79 от 30.11.2015 г. Областния управител на Област Бургас  е върнал за ново разглеждане приетото на заседание на Общински съвет Несебър и отразено в Протокол № 2/17.11.2015 г. решение № 6 със следното съдържание: „На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация – мандат 2015 – 2019 г.“. Посочено е, че върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14- дневен срок от получаването му, съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА.

С докладна записка от 11.12.2015 г. от председателя на общински съвет – Несебър е внесено предложение до Общински съвет Несебър за повторно приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация – мандат 2015 г. – 2019 г., като излага доводи, че предвид извършеното публикуване на проекта на Правилника на интернет страницата на Общинския съвет в раздел проект за нормативни актове на 23.11.2015 г., счита, че изложеният порок в Заповедта на Областният управител е саниран.

С решение № 81 от Протокол № 3 от 14.12.2015 г. повторно е приет Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация – мандат 2015/2019 г., като от 20 присъстващи общински съветници всички са гласували с „за“.

С докладна записка  от 07.03.2017 г. е направено предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 г. – 2019 г. както следва:

„§ 1 чл. 57, ал. 6 се изменя и придобива следната редакция:

(10) Проектите за нови Наредби и други нормативни актове и измененията им, се приемат от общински съвет на едно четене в рамките на едно заседание.

§ 2 чл. 57, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 и ал. 10 се отменят.

§ 3 Създава се нов § 5 в допълнителните и заключителни разпоредби.

Измененията приети с решение № …… влизат в сила от деня на приемането им. Нормативните актове приети на първо четене, до приемането на изменението на правилника, се приемат по досегашния ред.“

На 09.03.2017 г. е проведено заседание на комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет за което е съставен протокол № 11 от 09.03.2017 г. и с решение № 12 комисията е предложила на общински съвет, да приеме предложения проект за Правилник за изменение на Правилника за организация и дейността на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г.

С решение № 461 от Протокол № 15 от 15.03.2017 г. от Общински съвет – Несебър е прието предложеното изменение на Правилника с 20 гласа „за“ от 20 присъстващи.

С протест вх. № 011/05.01.2018 г. подаден от Андрей Червеняков  – прокурор при Окръжна прокуратура Бургас, е оспорен Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на мандат 2015 – 2019 г. , поради неспазване на чл. 26, ал. 2 от ЗАНН, алтернативно разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Правилника.

Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администарция на мандат 2015 – 2019 г., приет с решение № 81 по протокол № 3 от 14.12.2015 г. на общински съвет – Несебър е подзаконов нормативен акт, чието оспорване пред съда е регламентирано в дял трети, раздел ІІІ чл. 185-194 от АПК.

Протестът е процесуално допустим, като подаден от надлежна страна, имаща право и интерес от направеното оспорване, а разгледан по същество е частично основателен.

Съгласно чл. 186, ал. 1 от АПК, право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения, а съгласно ал. 2 прокурорът може да подаде протест срещу акта.

Съгласно чл. 187, ал. 1 от АПК, упражняване на процесуалното право на протест в този случай не е обвързано с преклузивен срок.

Съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК, приложим в настоящото производство по силата на препращащата разпоредба на чл. 196 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващите, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорените разпоредби на Правилника на всички основания по чл. 146 от АПК.

Предмет на протеста е Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и решава самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност, както и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи – чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. В изпълнение на предоставените им правомощия, общинските съвети са овластени да издава нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение – арг. чл. 76, ал. 3 от АПК, вр. чл. 8 от ЗНА, вр. чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. А съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Приетият Правилник урежда организацията и дейността на общински съвет – Несебър, отношенията му с Общинската администрация и условията за сдружаване на община Несебър.

С оглед изложеното съдът намира, че Общински съвет – Несебър е материално и териториално компетентният орган, разполагащ с правомощие да уреди нормативно организацията и дейността  на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, респективно, да издаде подзаконов нормативен акт със съдържание като процесния. Спазени са изискванията за установената в закона писмена форма на издаване, кворум и мнозинството при приемането на решение № 81/14.12.2015 г. на Общински съвет – Несебър, поради което приетия с решението Правилник е валиден подзаконов нормативен акт.

Изложени са мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на мандат 2015 – 2019 г., които включват причините за приемане на Правилника, очакваните резултати от прилагането му и съответствието му с правото на Европейския съюз. По делото са приложени и доказателства, че проектът на наредбата с мотивите е публикуван на интернет-страницата на Несебър преди приемането му, каквото е изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА.

Предвид изложеното съдът не установи съществени нарушения на административно-производствените правила при приемане на Правилника, поради което в тази част протестът следва да бъде отхвърлен.

Съгласно оспорената на отделно основание разпоредба на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Правилника, „Председателят на общински съвет – Несебър освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА предлага бюджетният кредит за издръжка на Общинския съвет и упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета и издръжката на Общинския съвет“.

В правомощията на общинския съвет в чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА е разписано, че общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му. Осъществяваният контрол върху изпълнението на бюджета е възложено на общинския съвет, а не на неговия председател. Правомощията на председателя на общинския съвет са посочени изчерпателно в чл. 25 от ЗМСМА и законодателят не е предвидил разширяването им. Оспорената разпоредба на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Правилника при липса на друга норма в акта регламентираща в какво се изразява контрола, какво следва от това и как ще се изразходват средствата предполага непрозрачен метод на управление и съмнение за целесъобразност. Обстоятелството, че в общинския бюджет са предвидени средства за издръжка на общинския съвет, не дава основание за друг извод. Разпоредител с бюджетните средства е кметът на общината. Кметът отговаря за разходването на средствата, постъпили както от републиканския бюджет, така и от собствени приходи на общината. От тази гледна точка общинският съвет не разполага със средства, чието разходване да определя сам, поради което не би могъл да упражнява контрол върху тези средства, още по-малко еднолично-председателят на съвета. Единственото правомощие на общинския съвет съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА е съставянето на самостоятелен бюджет на общината за средствата от собствени приходи. За изпълнението на същия обаче, отговаря кметът. В нито един от посочените законови текстове - чл. 44, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл. 7, ал.5, чл. 22, ал.3, чл. 122 и сл. и чл. 140 от ЗПФ не фигурира председателя на общинския съвет по отношение съставянето, внасянето, съдържанието, приемането, изпълнението и контрола върху общински бюджет. Само в чл. 140, ал. 4 от ЗПФ му е предоставено правомощие да организира публичното обсъждане на отчета по ал. 1, т.е годишния отчет на кмета по изпълнението на бюджета.

Видно от изложеното, оспорената разпоредба от Правилника е приета в противоречие с изискванията на нормативни актове от по-висока степен и подаденият протест в тази част следва да бъде уважен, като основателен.

При този изход на спора и  на основание чл. 143, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 196 от АПК, в полза на Окръжна прокуратура следва да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 20,00 лева, платена такса за обнародване на оспорването в Държавен вестник.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация, мандат 2015 – 2019 г., приет с Решение № 81 от Протокол № 3 от 14.12.2015 г.

ОТХВЪРЛЯ протеста на Андрей Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас, в останалата му част.

ОСЪЖДА Общински съвет - Несебър, да заплати на Окръжна прокуратура Бургас направените съдебни разноски по делото в размер на 20.00 (двадесет) лева.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

РЕШЕНИЕТО да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК, при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.                                   

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                        2.