РЕШЕНИЕ

 

     525                     дата   24 март 2017г.                   град Бургас

 

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 16 март 2017 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.А.

Прокурор: Величка Костова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 107 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „До Ре Ми“ ООД, гр.Бургас против Решение № 1804/02.12.2016г., постановено по НАХД № 6315/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 2064 от 16.08.2016г., издадено от заместник-директора на ТД на НАП – гр.Бургас, с което, на касатора, на основание чл.185, ал.2, изр. последно във вр. чл. 185, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено при нарушение на процесуалните правила и в противоречие с материалния закон. Касаторът поддържа твърдението си, че по време на проверката в търговския обект не е бил отчетен касовият оборот на единия от сервитьорите, откъдето произтича и констатираната разлика. Оспорва сътавомерността на вмененото му нарушение, като възразява, че по принцип в обекта няма каса и касова наличност, поради което счита фактическата обстановка за неправилно установена. Иска се отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, но разгледана по същество е неоснователна.

Касаторът „До Ре Ми“ ООД е санкциониран за това, че при извършена проверка на 01.08.2016г. относно спазване на данъчното законодателство в обект ресторант – бистро „Златна рибка“, находящ се в гр. Бургас, ул. „Цар Симеон 1“ № 3, стопанисван от санкционирания търговец, е констатирана разлика в касовата наличност от минус 72,72 лева, като разчетената касова наличност от фискалното устройство е 507,32 лева, а установената фактическа наличност е 434,60 лева. Районен съд – Бургас е потвърдил наказателното постановление, приемайки, че описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства, като с неотразяване на промяната в касовата наличност е осъществен от обективна страна съставът на нарушение  по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ. Наложената от наказващия орган имуществена санкция е преценена от съда за правилно определена, като не са установени и предпоставки за квалифициране на констатираното нарушение като „маловажен случай“ по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

Решението е правилно.

Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните по делото и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав. Неоснователни са възраженията на касатора, че не е осъществен състав на нарушение, понеже в стопанисваното заведение няма каса, където се съхраняват паричните средства на заведението, поради което няма как да се брои касовата наличност. Предвид естеството на търговската дейност, при която постъпващите от клиентите на заведението суми временно се държат от обслужващите сервитьори, под касова наличност следва да се разбира именно държаните от тях парични средства. Установена разчетната наличност, съобразно данните от фискалното устройство  – 507,32лв., като работещите в обекта сервитьори са отчели парични наличности в тях размер на 434,60лв. Към момента на проверката е присъствал управителя на заведението, който не е дал обяснение за установената разлика. По-късно при съставяне на акта е възразил, че се дължи на неотчетени суми на сервитьор от първа смяна. В касационната жалба е изложил, че единият от сервитьорите не е бил в залата (преобличал се е в сервизното помещение). При положение, че проверката е била извършена между 19,30часа – 20,20часа не става ясно до кога всъщност продължава първата смяна, за да се прецени кой е възможният краен час за отчитане на оборота от сервитьора, ако той все още се е намирал в заведението защо не е отчел своя оборот, като управителят е имал възможност да направи възражение в тази насока в момента на проверката, но не го е сторил, и поради липса на други данни твърденията му остават недоказани.

Разпоредбата на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства задължава субектите извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ да се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми. Посочената разпоредба е част от установения ред за регистрация и отчетност, които са задължителни за лицата, използващи фискални устройства. Всяка една разлика между наличните и документираните средства препятства проследяването на паричния поток в търговския обект и представлява нарушение на правилата за регистрация и отчетност. От събраните доказателства се установява по безспорен начин, че при проверката в търговския обект  е установена необоснована разлика между касовата наличност в търговския обект, стопанисван от касатора и отчетената сума по ФУ, поради което правомерно е ангажирана отговорността на дружеството на соченото основание. Напълно се споделят мотивите на въззивния съд за непхриложимост на института на маловажния случай, още повече, че се касае за защита на значим обществен интерес, свързан с охраняване на фиска. 

Поради отсъствие на сочените отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1804/02.12.2016г., постановено по НАХД № 6315/ 2016г. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: