Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 213              16 февруари 2016  година            град  Бургас

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти състав, в открито заседание на единадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                              

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                            2. Атанаска Атанасова

 

 

Секретар С.К.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 107 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на с чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК

Образувано е по касационна жалба на В.Г.П. *** против решение № 1668/2.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 1856/2015г., по описа на Районен съд - Бургас, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 14-0346-000044/18.05.2014г., издадено от началника на РУ - Созопол в частта, с която на касатора  е  наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500.00 лева, за нарушение на чл.139, ал.5 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В касационната жалба излага доводи за неправилност на решението в оспорената част, поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизовдствените правила и необоснованост. Твърди, че наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като не е спазена процедурата по съставянето му.  Моли за отмяната на първоинстанцонното решение.

Ответникът по касационната жалба – Началника на РУ - Созопол, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.  

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 1668/2.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 1856/2015г., по описа на съда, в оспорената му част, е потвърдил наказателно постановление № 14-0346-000044/18.05.2014г., издадено от началника на РУ- Созопол в частта, с която на В.Г.П. е  наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500.00 лева, за нарушение на чл.139, ал.5 ЗДвП.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните по делото доказателства, че на посочените в АУАН и в наказателното постановление дата и място е управлявал товарен автомобил по републиканска пътна мрежа /с две оси/ с максимално допустима маса по-малко от 12 тона, без да е заплатил винетна такса по смисъла на чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата / ЗП/. Към момента на проверката  не е представил валиден винетен стикер и  не е  възразил, че има закупен такъв. Районният съд е обосновал извод, че тъй като не бил залепен винетен стикер в долния десен ъгъл на предното стъкло на съответния автомобил, липсвали доказателства за заплащането на винетната такса. Счел е, че водачът на автомобила не е изпълнил задължението си по чл. 139, ал.5 ЗДвП, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава  на нарушението, за което е бил правилно санкциониран на основание чл.179, ал. 3,т.2 ЗДвП.

         С наказателното постановление, в частта, потвърдена от районния съд, В.Г.П. е санкциониран за това, че на 13.03.2014г. е управлявал по републиканските пътища, а именно по ГП II-99 в отсечката гр.Созопол – гр.Черноморец, товарен автомобил марка „Мерцедес 1117“ с рег. № *** с две оси, с максимално допустима маса по-малка от 12 тона, за което не е заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 ЗП. За така констатираното нарушение на П. е съставен АУАН № 47/13.03.2014г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

Районният съд е установил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и правилно ценени доказателства, извършвайки цялостна проверка за законосъобразност на оспореното наказателно постановление при спазване на съдопроизводствените правила.

Неоснователно е възражението на касатора за допуснати процесуални нарушения в производството по издаване на наказателното постановление. АУАН е съставен в присъствие на нарушителя и му е връчен срещу подпис, с което му е предоставена възможност да разбере за какви нарушения се образува административнонаказателно производство срещу него и не е нарушено правото му на защита в процеса. Доказателство, че е разбрал естеството на повдигнатите му с АУАН обвинения е обстоятелството, че П. е вписал собственоръчно в акта, че няма възражения по констатациите в него. На П. е дадена възможност да оспори наказателното постановление по съдебен ред като изложи всички свои възражения по същество.

Установената от районния съд фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото доказателства и не се оспорва от касатора, поради което настоящият касационен състав я споделя изцяло. По делото е установено по безспорен начин, че П. е управлявал товарния автомобил от посочения по-горе вид по републикански път без заплатена винетна такса, което деяние е правилно квалифицирано от актосъставителя и АНО като нарушение на чл. 139, ал.5 ЗДвП и правилно подведено под санкционната разпоредба на чл.179, ал. 3,т.2 ЗДвП. За извършването му на П. е наложено предвиденото в същата административно наказание „глоба“  във фиксирания от закона размер  - 1 500.00 лева.

  Като е достигнал до същите изводи районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона, което следва да бъде оставено в сила.

   Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1668/2.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 1856/2015г., по описа на Районен съд - Бургас, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 14-0346-000044/18.05.2014г., издадено от началника на РУ - Созопол в частта, с която на В.Г.П. ***  е  наложено административно наказание „глоба“   в размер на 1500.00 лева, за нарушение на чл.139, ал.5 ЗДвП.

Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                             

                                                                                        

                                                                              2.