ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 15.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            І-ви Административен състав

На петнадесети март                                     две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

административно дело номер 107 по описа  за 2011 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Р.Х., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Хаджиатанасова.

         За ОТВЕТНИКА – Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, се явяват адв. Овагемова и адв. Мосинов.

 

         По хода на делото:

         АДВ. ХАДЖИАТАНАСОВА: Да се даде ход на делото.

         АДВ. ОВАГЕМОВА: Да се даде ход на делото.

         АДВ. МОСИНОВ: Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Оспорва се Заповед № 592/16.09.2010 г., издадена от Кмета на Община Приморско, с която е заповядано да се изземе недвижим имот частна общинска собственост, представляващ „Едноетажна масивна нежилищна сграда – бивш склад за препарати”, със застроена площ от 168 кв. метра, находяща се в недвижим имот, представляващ ПИ № 053019 в землището на с. Ясна поляна.

 

         АДВ. ХАДЖИАТАНАСОВА: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените с нея писмени доказателства. Представям искова молба подадена от жалбоподателя до БРС, по която е образувано гражданско дело за установяване собствеността на недвижимия имот, предмет на обжалваната заповед. Нямам други доказателствени искания.

         АДВ. МОСИНОВ: Оспорваме жалбата и изложените в нея доводи за незаконосъобразност на административния акт. Разпореденият за изземване имот е частна общинска собственост, съгласно представения акт от 17.05.2010 г., чиято формална доказателствена сила обвързва страните в настоящото съдебно производство. Да се приеме административната преписка.

         АДВ. ОВАГЕМОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че доводите в нея не са относими към разрешаване от административния орган въпрос. Моля да приемете представената от Община Приморско административна преписка. Моля да не приемате представената искова молба, а в случай, че я приемете, моля да не я цените, тъй като тя е подадена през 2011 г., тоест след като е издадена оспорената заповед. Затова, че е повдигнат граждански спор, е нямало как да бъде взета под внимание исковата молба. Няма да соча доказателства.

 

         Съдът по доказателствата счита, че трябва да приеме като писмено доказателство исковата молба, като преценката относно нейната относимост за спора, ще се прецени с акта по същество, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с административната преписка, както и с жалбата, включително и това представено в днешно съдебно заседание от адв. Хаджиатанасова.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. ХАДЖИАТАНАСОВА: Моля да отмените обжалваната пред Вас заповед като незаконосъобразна, по изложените в нея съображения. Ще добавя следното: заповедта по чл. 65, ал. 1 от ЗОС може да бъде издадена само на предвидените в закона предпоставки - първо имота да е собственост на общината и имота да е ползван без правно основание. В случая от събраните по делото доказателства и предходното решение по дело № 3082/2007 г., което е влязло в законна сила и от представената в настоящото съдебно заседание искова молба, не може да се приеме категорично първата предпоставка, а именно общината да е собственик на имота.

         Моля да ми бъде дадена възможност за писмени бележки. Да ни се присъдят разноските по делото.

         АДВ. МОСИНОВ: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата. Налице са предпоставки за издаване на законосъобразен акт по чл. 65, ал. 1 от ЗОС. Соченото от жалбоподателя решение по гражданския спор, няма сила на присъдено нещо спрямо общината, тъй като не доказва собственост на жалбоподателя. Това решение е постановено по подадената искова молба, с която е открит иск от земеделската кооперация спрямо жалбоподателя. Спазена е процедурата, връчено му е писмо по чл. 26 от АПК. Няма постъпили доводи и възражения, заповедта е издадена от компетентен орган, мотивирана, липсва за нас правно основание в административното производство, което до обоснове правно основание на жалбоподателя да владее имота. Моля за решение в този смисъл.

         АДВ. ОВАГЕМОВА: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считаме, че с представения акт за общинска собственост е доказано правото на собственост на Община Приморско. Във връзка с възраженията в жалбата, че този акт не доказва правото на собственост, моля съдът да вземе предвид, че в административния процес не е допустимо доказване на установено право. Удостоверяването с акта за общинска собственост може да бъде единствено по гражданскоправен път, каквото оспорване е направил жалбоподателят, но след издаване на заповедта. Не считам, че съдът следва да цени като доказателство в настоящото производство исковата молба. Моля също така, съдът да вземе под внимание, че Община Приморско не само, че не е страна в производството по гражданско дело № 3082 по описа на БРС за 2007 г., но тя не е правоприемник на ищеца - ЗПК „Странджа” с. Ясна поляна, с оглед на което тя не е обвързана. Моля, съдът да вземе под внимание, че с административната преписка е представен договор между Община Приморско и жалбоподателя, по силата на който договор владението върху процесния имот е предадено на жалбоподателя от общината, тъй като е налице договор за държането на имота. Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че е придобил имота по давност. Въпросният договор е прекратен съгласно водената кореспонденция между жалбоподателя и общината.

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решението си в законния срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: