ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 31.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тридесет и първи март                                две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 107 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските автомобилисти” – гр. София, редовно призован, се явява адвокат Л., редовно упълномощен от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.П.С., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.П.Н., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Л.: Поддържам жалбата.

Да се приемат представените с преписката доказателства.

Представям съдебно удостоверение на Окръжен съд – гр. Бургас, видно от което между жалбоподателя и заинтересованите страни по делото е налице спор за материално право, относно имота, предмет на настоящото дело. Поради изложеното, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, моля производството по настоящото дело да бъде спряно до влизане в сила на решението по гражданско дело № 950/2009 година на Окръжен съд – гр. Бургас.

Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателство по делото съдебно удостоверение, представено в днешно съдебно заседание от адвокат Л. За да се произнесе, обаче, по искането за спиране на настоящото производство, следва да даде възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства относно датата на заявяване на исковата претенция пред съответния граждански съд, както и доказателства, относно обстоятелствата, че производството по подадената искова молба е редовно и към настоящия момент не е прекратено.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото съдебно удостоверение №950/09/15.03.2010 година, издадено от Окръжен съд – гр. Бургас.

ДАВА възможност  на жалбоподателя да ангажира доказателства, относно датата на предявяване на исковата претенция от страна на жалбоподателя по настоящото производство към заинтересованите страни по настоящото производство пред съответния граждански съд и относно обстоятелството, че към настоящия момент производството по исковата молба не е прекратено.

ДАВА възможност и УКАЗВА на страните за следващо съдебно заседание да ангажират доказателства, относно становищата, застъпени в хода на настоящото производство.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.06.2010 година от 10.00 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: