О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 951/27.04.2018 година, гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и седми април две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 1078 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Некст канекшън“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Гео Милев“ ул. „Венера“ ***, представлявано от управителя В.С.З., против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-118-0268929/13.04.2018 г., издадена от директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас.

По повод жалба от „Некст канекшън“ ООД против същия административен акт е образувано в Административен съд- Бургас и адм.дело № 1034/2018 г. по описа на съда, по което е постановен съдебен акт- определение № 926 от 24.04.2018 г., видно от извършената служебна справка и приложенията към нея.

Според нормата на чл. 126, ал.1 от ГПК, когато в един и същи съд или в различни съдилища има висящи две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане, по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда. Тези предпоставки в случая са налице- предмет на съдебната проверка за законосъобразност по двете дела е разпореждане за предварително изпълнение на една и съща заповед, налице е и идентичност на страните. Ето защо, по-късно образуваното дело следва да се прекрати служебно от съда.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1078/2018 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

СЪДИЯ: