ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1078 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Сис индустрийс“ ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№10358/03.10.2017година от процесуалния представител на жалбоподателя –адвокат К., с искане делото да бъде отложено за друга дата, предвид обстоятелството, че няма заключение по допуснатата експертиза.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 7478/19.07.2017г. от ответника по искането за допускане на експертиза.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№7614/21.07.2017г. от ответника, с приложени към него доказателства под опис /л.99 до л.151 от делото/.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№10119/26.09.2017г.к от Институт по лозарство и винарство – гр.Плевен, в което се сочи че не могат да посочат специалист, който да извърши експертизата по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Водим допуснатия ни в предходното съдебно заседание свидетел, който се намира в залата, а именно В.М.Е., но моля да не бъде разпитан днес, тъй като ние не оспорваме реда за вземането на пробите, а жалбоподателя го оспорва и в тази връзка и той иска да бъдат разпитани свидетели. С оглед на това и с оглед процесуална икономия, моля разпита на свидетелите да бъда проведен в едно съдебно заседание по делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№7615/21.07.2017г. писмени доказателства под опис /л.102 до л.154 от делото/.

              

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допусната експертиза Т. С. С., която да бъде уведомена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Няма да соча други доказателства в днешното съдебно заседание .

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.12.2017г. от 11.20ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице  Т. С..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: