ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На петнадесети ноември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1078 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:55часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.С.М., редовно призован, се явява лично и с адвокат Й.П., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – зам.кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 28.10.2016г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва

 

Инж. К.Д.М., 65г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – В момента, в който посетихте обекта, имало ли е някакви следи по стените и пода, от които да се направи извод, че е имало нещо друго освен гаражната врата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Нямаше пластмасова дограма, беше само щора на вертикално повдигане с кутия. Именно само това преграждане, това е преградата към околното пространство. Нямаше следи от дограма.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – А може ли да кажете нещо друго имало ли е?

ВЪПРОС на СЪДА – Изглеждаше ли прясно ремонтирано например?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Имаше ламинат на пода, което не е характерно за гараж.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – А някакви промени, които да не са характерни за гараж?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Окачен таван, ламинат и три стени – това е, което видях.

Жалбоподателят намери начин да се свържем, отвори помещението и всичко, което констатирах, е написано в заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ П. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Ако може да представя за сведение на съда снимки, направени преди извършване на експертизата. Снимките са направени веднага след преходното заседание и видно от които зад ролетната щора има монтиран вратопрозорец от пластмасова дограма.

АДВОКАТ П. – Моля, съобразно способите в ГПК, в който е посочено, че не може да се приема снимков материал като годно доказателство, защото първо не е ясно кой ги е снимал, няма протокол на общината и считам, че се защитават интереси не по същия ред. Снимките не са придружени с протокол на общинския орган, така че предполагам, че не могат да се използват като годно доказателство, а и от тях не е ясна датата, на която са направени. Моля съдът да не цени тези доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Снимките са изпратени на електронната поща по сигнал, и в тази връзка бих искала да бъде разпитан лицето подал сигнала. Същото нямаше отношение към тях.

Свидетелят е бил в залата от началото на заседанието.

АДВОКАТ П. – Възразявам лицето да бъде разпитвано, тъй като между него и доверителя ми са налични конфликти и поредица от жалби и считам, че лицето е заинтересовано и няма да даде обективна информация.

Между тях има налични спорове и моля да не бъде допускан до разпит. Има спор за ползване на съседно помещение и се водят съдебни спорове. Считаме, че има отношение с наемателя на имота, който, вече не е такъв.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на присъстващия в залата от началото на съдебното заседание свидетел П.Д..

Съдът отбелязва, че свидетелят не е бил отстранен от залата, тъй като ответника едва след като беше разпитано вещото лице, направи своето доказателствено искане, като до този момент съдът е възприемал присъстващия в залата свидетел като лице, което няма отношение към делото и е зрител, доколкото съдебното заседание е открито и може всеки да пристава. За това свидетелските показания ще се преценяват при отчитането на това обстоятелство.

 

Снема самоличността на свидетеля, както следва:

П. В. Д., 40 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. 

Свидетеля обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. – Не водя дела с жалбоподателя, но имаме обтегнати отношения. Има подадена жалба от жалбоподателя против мен в службата ми. Аз работя в ГПУ М.Търново.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Вие откъде сте запознат със случая за гаража и с обстоятелството, че се твърди, че се ползва като офис.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Запознат съм от личните ми възприятия, преди да подам сигнала. Живея в к-с Изгрев, в блок 49. Нямам никакво отношение към имота. Нямам имущество в тази кооперация.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – А откъде знаете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Жена ми е ползвател на офис, който е съвсем наблизо. Има и в същия имот офис, който ползва. Офисът, който ползва жена ми е за застраховки.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Може ли да кажете дали помещението се използва като гараж или офис?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – В момента не се ползва. Ползваше се до преди да бъде поискано вещо лице в предходното заседание за да установи статута на обекта.

Аз бях в предходното заседание и тогава работеше като офис за застраховки. В този офис дейност извършваше наемател, който се казваше се С.К.. Негов служител извършваше дейност. Господин К. е със забрана за влизане в България.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Към датата на издаване на заповедта, месец април 2016 година, как се е ползвало помещението?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Като офис.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – А как се е влизало в офиса?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Ролетната щора ограничава достъпа нощно време, в тъмната част на деня, като сутрин се повдига и се отключва алуминиева или пластмасова дограма, която осигурява достъпа през деня.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко често сте били наоколо, за да имате тези наблюдения?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Доста често, ако не всеки ден, то през ден. Жена ми работи там и се виждаме, с малки деца сме и не ни остава време в къщи да се видим насаме, с малки деца сме.

Снимките аз ги правих, беше в периода между първото и второто заседание, след началото на първото дело и времето, когато назначихте вещото лице, преди да дойде вещото лице за оглед.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Къде се намира офиса на съпругата ви?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – В същата сграда, на 5-10 метра от помещението на жалбоподателя.

АДВОКАТ П. – Нямам въпроси.

Съдът освободи свидетеля.

 

АДВОКАТ П. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Представям доказателства за компетентност на органа, издал оспорваната заповед.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заповед № 572/02.03.2016г. на кмета на община Бургас и трудов договор от 09.11.2015г.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ П. – Моля да отмените заповедта като незаконосъобразна. Представям списък с разноските, които моля да ни присъдите и ще моля да ми предоставите срок за представяне на подробни писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля същата да бъде отхвърлена и да постановите решение, с което да оставите в сила заповедта на зам.кмета по строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 8 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.16 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: