ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1078 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.С.М., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат Й.П., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованата страна С.К., редовно призован, не се явява.

Заинтересованата страна П.Д., редовно призован, се явява лично.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Съдът установи, че по делото като заинтересовани страни са призовани П.Д. и С.К..

По отношение на първото лице по делото липсват всякакви доказателства за наличие на правна връзка между това лице и имота, чието ползване е забранено с процесната заповед.

По отношение на второто лице по делото са налице доказателства, както и по твърдение на жалбоподателя, че той е наемател на имота, за който се отнася процесната заповед. Това му качество обаче не го прави заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ. По отношение на наемателя липсва правен интерес както за оспорване на заповедта, предмет на делото, така оттам и за конституирането му като заинтересована страна. Тъй като двете лица не са конституирани по делото с нарочен съдебен акт, но са призовани и са включени в списъка за призоваване, съдът по изложените мотиви счита, че следва да ги заличи от този списък, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА от списъка за призоваване в качеството на заинтересовани страни П.Д. и С.К..

 

АДВОКАТ П. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед №828/01.04.2016г. издадена от зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която е забранено ползването на строеж „Офис – преустройство на гараж №1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.607.135.1.18 по КККР на гр. Бургас“, който се намира в жилищна сграда с идентификатор 07079.607.135.1 по КККР, която сграда се намира в поземлен имот 07079.607.135 по КККР на гр. Бургас, УПИ ХІІ-654, кв.6 по плана на ж.к. Лазур, с административен адрес гр. Бургас, ул. Перущица № 61 и е определен 14-дневен срок за доброволно изпълнение на заповедта.

 

АДВОКАТ П. – Поддържам жалбата.

Във връзка с доказателствата представям писмо от община Бургас в отговор на искане направено до органа.

Също така моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори на задачите формулирани в писмена молба, която представям.

ВЪПРОС на съда към адвокат П. - Оспорвате ли факта, че имотът е преустроен.

АДВОКАТ П. – Към момента на заповедта не е имало конструктивни изменения. Имало е положени вещи и материали, които след това са били изнесени от имота. В заповедта е записано, че е извършено строителство.

След запознаване със заповедта доверителят ми е предприел действия по изменението на предназначението. Не оспорваме факта, че имота се е ползвал като офис.

Оттеглям направеното в жалбата искане за събиране на гласни доказателства чрез разпит на свидетеля Сомер К..

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам жалбата.

Представям и моля да приемете констативен протокол №“З“-280/20.09.2016г. за извършена проверка, от която е констатирано, че строежът е електрозахранен, оборудван е в офис и извършващ търговска дейност. Представям също и e-mail от П.Д. от 20.09.2016г., в който се твърди, че процесния гараж функционира като офис. Представям също констативен протокол от ЕVN за спиране на захранване, писмо от 01.09.2016г. до ЕVN за прекъсване на ел.захранването, писмо от 10.09.2016г. и e-mail от 25.06.2016г. от П.Д., че обекта функционира като офис.

Искам да представя и цветни снимки на обекта, защото тези, които са включени към протоколите са неясни. Същите са идентични с тези, които са по делото, но са цветни и са по-ясни, от които се вижда, че на гаража има монтиран вратопрозорец от РVС дограма, независимо, че от външна страна стои гаражна врата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от пълномощника на жалбоподателя писмо от Община Бургас с дата 26.08.2016г.

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства съгласно опис на л.2 и 3 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание от пълномощника на ответника писмени доказателства, а именно: констативен протокол №“З“-280/20.09.2016г. за извършена проверка, e-mail от П.Д. вх.№ ЕД 742/3/20.09.2016г., констативен протокол № 308651 от ЕVN за спиране на захранване, писмо ЕД – 405/14/01.09.2016г. до ЕVN за прекъсване на ел.захранването, писмо ЕД – 724 (2) от 10.09.2016г. и e-mail вх.№ ЕД 724 от 25.06.2016г. от П.Д..

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и извърши оглед на място, както и извърши справка навсякъде, където е необходимо, да даде заключение по въпросите формулирани от адвокат П. в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200лв. вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице К.М., който да се призова след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

ДАВА възможност на двете страни най-късно в 14-дневен срок от днес в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.11.2016г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.16 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: