ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 31.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесет и първи март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1078 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят Г.Д.Н. - редовно призован, се явява лично и с адв. С. с представено пълномощно.

         Ответникът Кмет на Община Бургас - редовно призован, се представлява от юк. Б. с представено общо пълномощно.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба вх.№ 2671/18.03.2015г., от адв. С., с която е направено искане за допълване на решението на основание чл.176, ал.1 АПК. В искането са направени подробни доводи.

 

         Адв. С.: Поддържам искането. Моля да допълнете както мотивите, така и с диспозитива на решението относно акт № 200/02.09.1994г., предвид дадените указания от ВАС за упражняване на косвен съдебен контрол относно компетентността на органа подписал акта. Считам, че същият следва да бъде обявен за нищожен.      

         Представям писмено становище, в което съм изложила подробно представените писмени доказателства, които не са обсъждани от съда.   Моля да уважите искането ни за осъществяване на косвен съдебен контрол относно компетентността на органа подписал акт № 200/02.09.1994г. на Община Бургас.

 

         Юк. Б.:  Моля да оставите без уважение молбата от процесуалния представител на жалбоподателя за допълване на решение № 453/10.03.2015г. ВАС по цитираното решение № 6437/14.05.2014г. се е произнесъл, че Административен съд Бургас е имал задължението в рамките на служебния контрол да осъществи контрол за оспорената заповед, която е с № 639/25.04.1994г. и решението на ВАС е в смисъл, че по това решение Административен съд Бургас е следвало да се произнесе за компетентността, а не за всички останали. Недопустима е молбата, защото в АПК не е предвидена възможност за извършване на косвен контрол върху акт за собственост какъвто е акт № 200/02.09.1994г.

 

         РЕПЛИКА  на адв. С.: Съдът не може да установи косвен контрол върху заповед, която провъзгласява за нищожна. По тази заповед съдът се е произнесъл. Акт 200/02.09.1994г. е административен акт издаден от административния орган – община Бургас. Не спорим кой е собственик на имота и чия е собствеността, а че този акт е подписан от орган, който не е бил оторизиран да го издава и да го подписва, не говорим за собственост.

 

         ДУПЛИКА на юк. Б.: Искането е неоснователно. По категоричен начин ВАС с указал и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав…

 

         СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Без мое разрешение няма да се доближавате до процесуалния представител на ответника. Ако искате да направите изявление, съдът ще Ви даде възможност да говорите, както да представите доказателства, така и да направите изявление по същество. Правоотношенията между страните в производството минават изцяло пред съда. При още едно нарушение на дисциплината на заседанието, съдът ще Ви наложи жалба.

 

         ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДУПЛИКАТА ЮК. Б.: …Административен съд Бургас се е произнесъл в рамките на служебния контрол да осъществи контрол за валидност на оспорения акт, в случая оспорената заповед № 639/25.03.1994 г. на кмета на Община Бургас, и Административен съд Бургас е направил същото като се е произнесъл по компетентността.

 

         Адв. С.: В решението на ВАС с № 6437/14.05.2014г. изрично е посочено, че Административен съд Бургас е имал задължение по силата на косвения контрол да разгледа компетентността на органа, който  е подписал акта, съгласно заповед № 377/25.03.1995г., дефакто г-н Г. в този момент не е бил в материалноправния си статут да разписва такива административни актове, тъй като не е бил извършен целия сложен състав за прехвърляне на правата му да подписва административни актове.

 

Косвения контрол е предоставена на съда за процесуална икономия - да   изведе страните от воденето на множество други дела.

 

         Юк. Б.: Административният съд е имал задължение в рамките на служебния контрол да осъществи контрол за валидността на заповед № 639/25.03.1994 г. на кмета на Община Бургас.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: