ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети януари                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1078 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,55 часа се явиха:

         Жалбоподателят Г.Д.Н. - редовно призован, се явява лично и с адв. С. с представено пълномощно.

         Ответникът Кмет на Община Бургас - редовно призован,се представлява от юк. С.Д. с представено общо пълномощно.

         Явява се вещо лице П.Ш..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Г-н Н. за какво Ви трябваха тези извлечения, които сте поискали с молба вх.№ 121/07.01.2015 г.?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:  Да докажем, че планът от 1926 г. е само регулационен план с Указ № 354, както го цитират те. Това е само част от цялостен подробен план. Никой не ни е предоставил да видим цялостен подробен план, който е одобрен.

 

Адв. С.: Нямам доказателствени искания. В миналото съдебно заседание предоставихме допълнителни доказателства като съдът указа на вещото лице да се запознае с тях, както и община Бургас да вземе становище по тях. Към момента няма нито становище от общината, нито допълнение от вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм представила допълнение към заключението си, защото доказателствата с които се запознах, не променят моите изводи спрямо поставените задачи.

 

 Юрисконсулт Д.: Доказателствата са относими, не ги оспорваме, те потвърждават тезата, която сме изложили.

 

Предвид изявленията и уточненията на страните, както и становището на вещото лице в днешното съдебно заседание, като отчита, че в предходното съдебно заседание доказателствата са били приети, съдът счита, че няма пречка за изслушване на допуснатата и изготвена съдебно-техническа експертиза,  представена на 17.11.2014г. от вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

  П.С.Ш. - **  години, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. С. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС Има ли цялостен подробен план на кв. „А.” и от коя годена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Моето мнение е, че такова понятие „цялостен подробен план” няма в законовата норма. Подробните планове биват регулационни - за улична регулация, за дворищна регулация, застроителни, нивелетни планове, планове за определена територия, силуетни планове - подробно изброени в закона, но такова понятие „цялостен подробен план” не зная да съществува в нормативните уредби. Описала съм това, което съм открила като регулационни планове и план за застрояване през съответните години.

 

ВЪПРОС: Във вр. с чл.75 – тази терминология е посочена в Правилника за приложение на закона за териториалното и селищно устройство. След като вещото лице е работила със ЗУТ и Правилника, запознати ли сте с този термин и какво влиза в него. Това е субективна преценка на вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Отговорих вече на този въпрос.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. С.: Съдът взе предвид Вашето изявление. Задайте следващ въпрос.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: За подробен план необходимо ли е да има застроителен план? През 1998 г. по Закона за териториалното селищно устройство на квартала се прави ПУП, ако е имало такъв план, защо е било необходимо да се прави?

 

СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Въпросът, който задавате, е правен въпрос и съдът е в състояние да отговори на този въпрос.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: В абзаца по т. 4 се казва – „В обследваните подробни планове не се откри квадрат „**”, а то трябва да е „**”. Съществува квадрат 351. Регулационният план подробен план ли е, или част от него?

 

СЪДЪТ: Кой план имате предвид?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:   Имам предвид плана от 1926 г.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Отговорът се съдържа в отговора на първи въпрос. Регулационният план е подробен план, част от ПУП.

 

Адв. С.: Какво разбира вещото лице под записаното - „В обследваните подробни планове не са открити кв.**, кои са тези планове?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Тези  планове, които са описани в точка 3.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТТ: В позволителен билет 565 има посочен план - има ли такъв план или няма?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В позволителния билет, приложен по делото, е цитирана заповед, която заповед аз лично не открих в общината и не е видно за какво се отнася тази заповед.

 

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приближете се към мен и вижте по делото номера на заповедта.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ КЪМ СЪДА: Документът се съдържа в дело № 21/2013г., което е приложено към настоящото дело, на лист 13 от дело № 21/2013г.  Заповедта е № 4182/10.09.1963г. с текст „съгласно утвърдения от Общинската техническа власт план под номер 4782”. Коригирам се: - няма заповед, а има утвърден план под номер. Такава заповед аз не открих в община Бургас и от този позволителен билет не е категорично ясно дали това е план разработен за самите сгради, които се узаконяват с този позволителен билет, или е някакъв частичен подробен план, касаещ имота.

 

Адв. С.: Заявявам, че  този план № 4782 е от 10.09.1963г.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Друг план за ул. „А.” има ли? Към Заповед № 299 от 1987 г., която ние представяме, също е имало планове за тези дворове и сгради, които са представени в самата заповед и те трябва да са били с план.

 

СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Вещото лице е отговорило на въпроса.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Искам да допълня: тази заповед, която е представена в допълнителните доказателства в предходното съдебно заседание, касае отчуждаване на терен заедно със сградите и подобренията. При повторната справка, която направих в служба „Управление на общинската собственост” се запознах с цялостната преписка по извършването отчуждаване и обезщетяване на описаните собственици и констатирах, че действително са отчуждени само жилищни сгради, тоалетни и чешми и те са отчуждени като единствени жилища. Към досието на всеки описан собственик е записано, че подобрения като допълнителни сгради не са отчуждени, записано е че жилищните сгради са изградени върху държавна земя без документи, собствеността е декларативна, приета на база клетвени декларации от самите собственици. Тоест тази отчуждителна заповед не е базирана на подробен план. Отчуждаването е извършено на база на посочения обект като единствени жилища, съответно и обезщетяването.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Тази заповед № 299 е незаконна, защото пише – „терени заедно със сградите” – защо е трябвало да отчуждават държавна собственост. Вещото лице твърди, че това е държавна собственост - защо е било необходимо да се отчуждава държавна собственост с тази заповед?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Няма отчуждаване на терени, отчуж….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Има …

СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Непрекъснато прекъсвате вещото лице. С поведението си пречите на извършваните процесуални действия. Предупреждавам Ви, че ако още веднъж прекъснете вещото лице докато отговаря без да съм Ви дал думата, ще Ви наложа глоба на основание чл.146 от АПК, във вр. с чл.91 , ал. 2 от ГПК.

 

СЪДЪТ ПРОЧЕТЕ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ съдържанието на чл.91, ал. 2 от ГПК.

 

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Продължете отговора на въпроса.

 

… има отчуждаване само на жилищни сгради, тоалетни и чешми, тоест това което е било най-необходимо за задоволяване на жилищните нужди. Независимо какво пише в тази заповед - „терени заедно със сгради” – няма такова нещо.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Тълкувате ли заповед № 299?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не тълкувам заповед № 299.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: В заповед № 299 пише „отчуждавам терени заедно със сградите”.

 

СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Не задавате въпрос. Не допускам изявлението Ви.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:  Отчужден ли е терена по заповед № 299?

 

СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: На този въпрос вече беше отговорено.

 

Адв. С.: Във връзка с плана от 1995 г., кадастралният план за този квартал, в имота който не е по начало предмет на настоящия спор, защото тук се говори за законосъобразност, имаме заснемане на съществуващи сгради и извън вече в кадастралния план тези сгради не съществуват. Защо веднъж има заснети сгради и защо втори път няма заснети сгради - от 1985 е кадастралния план?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Планът, одобрен със Заповед № 4/03.01.1995 г. се отнася за застроителен регулационен план и попълването на кадастрален план на кв. „Акациите”- западна част, заключен между Главен път Е9, ул. „А.”, ул. „В.” и спортен терен. За основа служи кадастъра, изработен през 1989 г. На него го няма нанесен имота, за който претендира жалбоподателят. С попълването на кадастралния план, описан в приложената към делото заповед, е нанесен имотът, като обособена кадастрална единица, както и част от съществуващата застройка, но без кадастрален номер и съответно без запис в разписния лист. Това е по отношение на този частичен план от 1995г. Със заповед № 165/16.02.1998г. е одобрен застроителен и регулационен план на кв. „А.” за основа на който служи  кадастъра от 1989 г. Експертизата не може да даде реално обяснение защо община Бургас не е предоставила на колектива, който разработва този план, попълването, което е извършено в предходния план от 1995 г., но е факт, че ги няма сградите, и имотите ги няма.

 

         Адв. С.: В кадастралния и регулационния план от 1998 г. липсват както застройките от плана от 1995г., така и самото училище. Защо не са отразени в този план, тъй като те съществуват през 1995 г. Може ли вещото лице да даде някакъв отговор.

 

         СЪДЪТ КЪМ АДВ. С.: Задайте въпрос.

 

         АДВ. С.: Вещото лице отговори вече на моя въпрос.

 

         СЪДЪТ КЪМ АДВ. С.: Не губете времето на съдебния състав, а задавайте въпроси на които не е отговорено.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Имам въпрос към вещото лице: от скица № 836/18.04.1995г., издадена от общината, е посочено, че съществуват сградите - съществува ли този документ?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Очевидно съществува, тя е приложена като копие към доказателствата, но скицата е издадена на 18.04.1995г. след влизане в сила на заповед № 4/03.01.1995г., с която се допълва кадастралния план.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: В кадастралния план от 1998 г. липсва кадастралното заснемане от 1995 г. на цялата улица…

 

         СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Задайте въпрос, не правете изявление.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Попълнен ли е за цялата улица кадастралният план от 1995 г.?

 

         СЪДЪТ: Да не би да имате предвид плана от 1998 г.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не съм обследвала целия план. Работила съм конкретно за имота.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Ние имахме заявено в задачата да се посочат всички кадастрални застроителни планове на ул. „А.”.

 

         СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: На този въпрос е отговорено, както в заключението на вещото лице, така и в отговорите му в днешното съдебно заседание. Правният Ви интерес от оспорване на административния акт е обусловен единствено от право на собственост върху определен имот. Дали са отразени в подробния устройствен план всички имоти, или всички особености на всички улици по квартала, е ирелевантно към спора. Ако нямата повече въпроси, които са относими към предмета на спора, моля, да го заявите.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Защо трябваше да се обследват всички тези неща, които не са относими към спора ни?

 

         СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Не разбирам въпроса Ви.

 

         Адв. С.: Моля да вземете моето становище: - Нямаме повече въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОСИ НА Юрк. Д. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: В коя сфера на специалните познания са Вашите квалификации?

 

         СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Съдът е наясно с квалификацията на вещото лице.

 

         ВЪПРОС: По Ваша преценка понятието „цялостен подробен план” на какви планове, които са се прилагали, съответства?

 

         СЪДЪТ: Въпросът е правен, от компетентността на съда. Задайте следващ въпрос.

 

         ВЪПРОС: Във връзка с въпроса на жалбоподателя по т. 4  - посоченият в  експертизата имот **, не е идентичен с посочения в позволителния билет – касае ли се за фактическа грешка?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Има грешка – да се чете имот 351В. Запознавайки се със съдържанието на приложеното копие от позволителния билет, не ми беше ясно дали означенията на буквите са по българската азбука. Първо възприех че е „Б”, но в последствие установих, че има други квартали напр.**, поради което установих, че буквата е по българската азбука - „В”.

 

         ВЪПРОС: Във връзка с отговора, че не е открит квартал с тази номерация, може ли да кажете от действащите и предходните номерации открихте ли тази номерация в други планове - имам предвид кв. „**”, който да се чете „351В”?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не, единствено в плана от 1926 г. съществува кв.**, който е краен на регулацията и е южно от ул. „А.”, а процесният имот се намира северно от улица „А.”, тоест не би могъл да попада в плана от 1926 г.

 

         Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

         Адв. С.: Да се приеме заключението.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Оспорвам заключението.

 

         Предвид изявлението на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещо лице Ш..

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 340.00 лв. на 20.01.2015г./

 

         Адв. С.: Нямам доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт Д.: Нямам доказателствени искания.

 

         Съдът счита, че следва да приключи събирането на доказателствата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. С.: Уважаеми г-н Съдия, моля, да уважите жалбата на моя доверител. Дадени са указания от Върховен административен съд как и по какъв начин следва да бъдат събрани доказателствата, за да се установи коя хипотеза следва да бъде приложена по чл.75, ал. 1, т. 2 б. „а” или б.”б” от ЗТСУ. В настоящото производство не се изясни от съда кой текст следва да се приложи по този закон - дали по буква „а” или по буква „б”. На вещото лице не му е известно какво значи „одобрен цялостен подробен план”. Считам, че такъв цялостен подробен план за този район въобще не е представен като доказателство по делото и не е приложен. Това е една чисто субективна преценка, изградена въз основа на различни планове, и вещото лице е посочило в заключението си, че не са и одобрени. В това производство ние не твърдим, че сме собственици на терен, който попада в квартал „А.” на ул. „А.”. Ние оспорваме издаването на Заповед № 639/25.03.19994 г. на кмета на община Бургас, изготвена въз осова на Протокол № 10 от 23.02.1994г. на ЕС при общината. Съдът следва да прецени тази заповед поражда ли правни последици или е нищожна. Това е основаното задължение. Указано е на Административен съд Бургас, че в рамките на това производство, като задължение е осъществяването на служебен контрол за валидността на Акт № 200/02.09.1994г., който е издаден от зам.- кмета Георгиев, на който в този момент не са му били делегирани такива права да подписва този акт.

         Ще представя подробно писмено становище.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: В интерес на истината искам да кажа, че общината никога не е спазвала законите, дори и  сега, когато се води това дело от началото на 2013г. Съвсем скоро разбирам, че общината прави промяна на ПУП.

 

         СЪДЪТ: Концентрирайте се към аргументи за незаконосъобразност на оспорения административен акт.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Това е потвърждение, че тя не спазва процедурите.

 

         Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Процесната заповед на община Бургас, която е оспорена, е в пълно съответствие с нормативните изисквания, поради което е законосъобразна. В рамките на процеса се доказа наличието на компетентност на издателя, съгласно изискванията на чл.75 ал. 1, т. 1 от ППЗТСУ.

         Моля за възможност за представяне на писмени бележки.

 

         Съдът предоставя на страните две седмици за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: