ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 30.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесети септември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1078 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят Г.Д.Н. - редовно призован, се явява лично и с адв.С.-представя пълномощно.

         Ответникът кмет на Община Бургас - редовно призован,се представлява от юк. А.-представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Г.Н. против заповед от 1994г. на кмета на Община Бургас като съгласно указанията на ВАС съдът констатира, че следва да провери законосъобразността на акта единствено по отношение на това дали е нищожен или не.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата. Във връзка със задължение на Административен съд Бургас да упражни съдебен контрол за валидност на оспорените актове, моля, да бъдат приети следните доказателства: протокол № 16/26.05.1993 г. на ОбС Бургас, Акт № 200 за общинска собственост на недвижим имот от 02.09.1994 г., за който твърдим че е нищожен; Заповед РД-02-14-104/20.02.1995 г. на осн. чл.184, ал. 3 от ЗТСУ където е дадено съгласувано съгласие от МТРС за подписване на заповеди и актове; писмо на МТРС с № 08-Б-16/24.02.1995г. до кмета на община Бургас за съгласие за предоставяне функции на зам.кмета; Заповед № 337/17.03.1995 г. на община Бургас за предоставяне правомощия на зам. кмета. Въз основа на тази нищожна заповед са издадени всички последващи заповеди вкл. и тази, която оспорваме и твърдим, че не е спазена процедурата на чл. 75б от правилника за приложени на ЗТСУ.

 

Юк. А.: Всички доказателства са неотносими, тъй като се отнасят за делегирани правомощия по реда на ЗТСУ за период след издаване на оспорения акт. Оспореният акт е издаден на 25.03.1994 г., а представените доказателства касаят периода след 1995г. и са неотносими към предмета на оспорване. Акт за общинска собственост № 200 е представен по делото. Моля да не приемате представените доказателства като неотносими. Актът е подписан от кмета на общината П.П., който им всички правомощия по смисъла на закона да подписва сам издадените от него актове по ЗТСУ. Това е видно от самото съдържание на акта, няма запетая пред подписа, което да означава, че подписът е положено от лице различно от кмета и това не се и твърди от жалбоподателя.

Относно доказателствената тежест за доказване компетентността на акта съобразно указанията на касационната инстанция и приложимия закон, моля, да допуснете събиране на доказателства чрез назначаване на съдебно-техническа експертиза  с въпроси подробно посочени в нарочна писмена молба, която представям с копие за жалбоподателя.

 

Адв. С.: Предоставям на съда да прецени по така поставените задачи, дали с тях може да докаже, че със съответната заповед № 639/1994г. органите на Министерството на териториалното развитие и благоустройството са дали съгласие, тъй като се касае за одобрени строителни и регулационни планове по правомощията на чл.75 от ЗТСУ б. „а” и б.”б”.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представени доказателства от процесуалния представител   на жалбоподателя, описани по-горе в протокола, като по тяхната доказателствена стойност, съдът ще се произнесе със съдебния си акт.

 

ДОПУСКА съдебната експертиза с въпросите формулирани от юк. А. в молба представена в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице П.С.Ш.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от ответника в 10- дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас в размер на 260,00 лв.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Адв. С.: Имам доказателственото искане: общината да представи към момента на издаване на заповедта за ул. „Ангеларий” имало ли е извършена регулация и какви регулационни планове към този момент са действали и са били разработени и каква собственост е имало обозначена за тези терени.

 

Съдът констатира, че в молбата формулирана от процесуалния представител   на ответника се съдържа такава задача-задачата под № 1 и частично № 2. В искането на процесуалния представител  на ответника не се съдържа отразяване вещото лице да установи чия собственост са били имотите.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Какви обстоятелства ще доказвате с тази задача?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:  Там е било частна собственост. Твърдя, че няма кадастрален план, одобрен със заповед, и общината е злоупотребила като е издал Акт № 200.

 

Юк. А.: Претендирате ли, че тази собственост, която е посочена в Акт № 200 е Ваша собственост върху земята?

 

ОТГОВОР НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Частично да и върху земята. Съгласно наредбата за държавните имоти би следвало да има акт за държавна собственост, защото преди 1989 г. когато има държавна собственост се издават актове за държавна собственост – оперативно управление и стопанисване. Няма такива актове и може да предоставим справка от областна управа, че такива актове няма. Общината не може да си самоиздава актове, които противоречат на закона.

 

Юк. А.: Ако жалбоподателят твърди, че преди 1991 г. е бил собственик, моля, да представи доказателства за установяване на този факт.

 

ДУПЛИКА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Съгласно чл.2 от Закона за собствеността на гражданите от 1975г. в се твърди, че собственост придобита, чрез спестовност и труд е ценна за социалистическия труд. Ние сме го владяли имота.

 

Адв. С.: Неговият наследодател е владял имота и го е бил придобил от 1960 г.

 

СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Експертизата, във вида в който сте я поискал, а именно да се установи кои лица са били вписани като собственици на съответния имот, не може да докаже правото на собственост на което и да е лице, защото правото на собственост не се доказва с отразеното вписване в кадастралния регистър, въпреки това съдът счита, че следва да допусне и Вашия въпрос с оглед защитата на процесуалните Ви права, както и с оглед пълното изясняване на спора.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице, а именно: да се установи при извършване на експертизата по кадастралните регистри към всеки един устройствен план, открит от вещото лице, кой е бил записан като собственик на имот с настоящ идентификатор 07079.659.316 по КК КР на гр.Бургас с административен адрес ул. „Ангеларий” № 37.

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит за вещото лице в размер на 80,00 лв., вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.11.2014 година от 13,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: