Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 16 октомври  2008г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на осми октомври, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                    

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 1078 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК .

Образувано е по жалба на Г.Д.А. против Решение № 105/ 27.06.2008г., точка 2 на Общински съвет гр. Приморско, с което е отказано предоставяне на средства за подпомагане на отглеждането на дете.

С жалбата се иска да бъде отменен оспорения акт, като незаконосъобразен. Твърди се, че същият е издаден въз основа на нищожни общи административни актове.

 Жалбоподателят в съдебно заседание,чрез процесуалния си представител адв. Р. изцяло поддържа становището си, изразено в жалбата.

 Ответникът по оспорването – Общински съвет гр. Приморско, чрез процесуалния си представител адв. Д., намира жалбата за неоснователна.

Съдът, намира подадената жалба за допустима, предвид наличието на правен интерес за жалбоподателя , спазен законов срок за оспорване / поради липса на данни за дата на уведомяване за издадения акт/ и подлежащ на съдебно оспорване административен акт.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

На 27.01.2008г. / по твърдения на жалбоподателката/ А., подала молба чрез Кмета на с. Ясна поляна до Кмета на Община Приморско, за изплащане на еднократна помощ за новородено дете.На тази молба впоследствие е бил поставен вх. № 94-00-769/13.02.2008г.

На 01.04.2008г. кметския съвет на с. Ясна поляна, разгледал молбата и с Протокол №5, взел решение да предложи на Общински съвет Приморско да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 3000 лева, въпреки че молителката не отговаряла на критериите, определени с Решение № 782.

На заседание на Комисията по законност и нормативна уредба гр. Приморско, проведено на 26.06.08г., е било внесено предложение от Кмета на Община Приморско за отпускане на помощ на Г.А. и проведено обсъждане. Този въпрос е бил разгледан и на заседание на постоянната комисия по бюджен, финанси и данъчна политика на 24.06.08г. Становището и на двете комисии е , молителката не отговаря на приетите от Общински съвет критерии.

Решение е взето на заседание на Общинския съвет, проведено на 27.06.2008г., на което е било представено за обсъждане предложение от Кмета на Община Приморско за отпускане на помощ на Г.А.. При посочените по- горе мотиви, Общинския съвет е отказал отпускането на такава еднократна помощ.

С Решение № 782/20.01.2008г., Общински съвет Приморско е приел критерии и регламент за изплащане на сума от 3000лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Приморско. Според т.1 от това решение една от предпоставките за отпускане на такава помощ, е поне единият от родителите на новороденото дете да бъде с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Приморско за последните 3 години към момента на раждане /осиновяване/ на детето, което обстоятелство се удостоверява със съответна справка.

От преставената от А. справка, е видно че от 2003г. до 2007г. тя е била с постоянна адресна регистрация на територията на Община Бургас и с настоящ адрес на територията на Община Приморско.

При така установените факти и наличието на изискване при условията на кумулативност за настоящ и постоянен адрес на територията на Община Приморско, на което А. не отговаря, оспореният административен акт е правилен и законосъобразен. Решението, с което е отказано отпускане на еднократна помощ за отглеждане на новородено дете, е взето на основание критерии, приети от Общинския съвет при условията на чл. 21 ал.2 във р. с ал.1 т.6 ЗМСМА.

Що се касае до единствената развита от жалбоподателя теза, обуславяща извод за незаконосъобразност на постановения индивидуален административен акт, а именно че последния е издаден въз основа на нищожни общи административни актове- Решение № 476/21.03.2006г. и Решение № 782/20.01.2008г.на Общински съвет Приморско, то тя не може да бъде споделена.

Последните две решения не са предмет на настоящото производство. По реда на косвения съдебен контрол, като допустим само досежно евентуалната нищожност, това твърдение е неоснователно. Наведените основания за нищожност са такива за незаконосъобразност на решенията- противоречие със законови норми и неспазване на принципа за целесъобразност,  и е процесуално недопустимо да бъдат обсъждани.

По изложените съображения, съдът, намира подадената жалба за неоснователна.

Воден от изложените мотиви, и на осн. чл. 172 ал.2 АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

 

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Г.Д.А. против Решение № 105/ 27.06.2008г., точка 2 на Общински съвет гр. Приморско, с което е отказано отпускане на еднократна помощ за отглеждане на новородено дете.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                СЪДИЯ: