Р Е Ш Е Н И Е

№ 144

гр. Бургас, 12.02.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС                                                       ХII състав

на дванадесети ноември две хиляди и осма година

в съдебно заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

 

Секретар: М.В.

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 1078 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Н.Л. *** срещу Заповед № РД-01-677/07.08.2007 г. на кмета на община Царево за признаване на правото на собственост на наследниците на К.Т.Д. върху новообразуван поземлен имот с идентификатор № 486190804074 по плана на новообразуваните имоти за местността “Вургарски път”, одобрен със Заповед № РД-1067827.07.2000 г. на областния управител на област Бургас.

В жалбата се поддържа, че оспорената заповед е незаконосъобразна, тъй като част от процесния имот е собственост на жалбоподателя. В подкрепа на изложеното към жалбата е приложен Нотариален акт № 16, том ХІІІ, дело № 7560/1994 г., издаден въз основа на обстоятелствена проверка, съгласно който жалбоподателят и съпругата му са признати за собственици по покупка и давност на незастроен земеделски имот извън регулацията на гр. Царево, в местността “Вургарски път”, представляващ имот пл. № 1831 по плана на зоната за земеделско ползване на гр. Царево, целият с площ 1305 кв. м.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Ответникът – кметът на община Царево чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересованите страни К.Р.Д., К.М.Д., Н.М.Д. и А.Д.Г. изразяват становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересованите страни И.Т.Д., Д.Т.В., Л.А.Н., Р.Г.З. и З.К.Л. не изразяват становище по жалбата.

Жалбата е подадена в срока по чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, срещу годен за обжалване индивидуален административен акт и от процесуално легитимирано  лице, с оглед на което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съгласно представения по делото Нотариален акт № 16, том ХІІІ, дело № 7560/1994 г., издаден въз основа на обстоятелствена проверка, жалбоподателят и съпругата му са признати за собственици по покупка и давност на незастроен земеделски имот извън регулацията на гр. Царево, в местността “Вургарски път”, представляващ имот пл. № 1831 по плана на зоната за земеделско ползване на гр. Царево, целият с площ 1305 кв. м., при граници имот № 2337, имот № 1327, имот № 1826, имот № 1830, имот № 1827 и имот № 1762. Съгласно приетото по делото заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза описаният в нотариалния акт имот и посочените като съседни имоти от неодобрен кадастрален план на зоната за земеделско ползване от 1995 г. В разписния лист на този план имот № 1831 е записан като нива на Н.Л. - жалбоподател в настоящото производство. С Решение № 64М от 15.07.1993 г. Поземлена комисия-Царево е възстановила правото на собственост на наследниците на К.Т.Д. в съществуващи стари реални граници върху нива от 6,000 дка в местността “Вургаски път”, представляващ парцел № 187 от частично земеустройствения план на гр. Царево от 1929 г. Възстановеният имот попада в зоната по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), за която е изготвен помощен план и план на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-1067/27.07.2000 г. на областния управител на област Бургас. Видно от приложената към заключението скица имот № 1831 от неодобрения кадастрален план от 1995 г. съвпада напълно като площ с част от новообразуван поземлен имот № 4074 по плана на новообразуваните имоти за местността “Вургарски път”. Съгласно представеното по делото Удостоверение № РД-10-191/04.07.2008 г., издадено от кмета на община Царево, планът на новообразуваните имоти в частта му относно новообразуван поземлен имот № 4074 е влязъл в сила.

Въз основа на установената фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в изискуемата форма и при спазване на процесуалния и материалния закон.

Съгласно чл. 28, ал. 4, изр. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с плана на новообразуваните имоти се установяват границите на имотите, правото на собственост върху които се придобива, съответно възстановява, по реда на § 4к, ал. 7 и при условията на § 4а, 4б и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. Съгласно § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. Към заповедта се прилага скица на имота. Съгласно цитираните разпоредби при наличие на влязъл в сила план на новообразуваните имоти, какъвто е настоящият случай, кметът на община Царево е бил длъжен да се съобрази с предвижданията на плана, в това число с данните за местоположението, площта и границите на новообразуваните имоти и със списъка на собствениците им, приложен към плана. Съгласно влезлия в сила план посоченият имот е записан на името на наследниците на К.Т.Д. и с оспорената заповед кметът на община Созопол е признал собствеността върху този имот именно в тяхна полза. Предвид това, че жалбоподателят оспорва собствеността върху част от посочения имот, съдът намира, че между жалбоподателя и наследниците на К.Т.Д. е налице материалноправен спор за собственост. В случая обаче жалбоподателят е пропуснал да предяви претенцията си да бъде вписан като собственик на имота в производството по одобряване на плана на новообразуваните имоти, липсват данни също така да е обжалвал заповедта на областния управител на област Бургас за одобряването му, поради което за него остава възможността да установи правото си на собственост по отношение на наследниците на К.Т.Д. по общия исков ред и след това да поиска изменение на влезлия в сила план на новообразуваните имоти. В административното производство съдът не разполага с правомощие да се произнесе по собствеността на процесния имот, поради което представения по делото нотариален акт, издаден в полза на жалбоподателя, не следва да бъде обсъждан като доказателство от съда при проверка на законосъобразността на оспорената заповед.

По изложените съображения обжалваният административен акт е законосъобразен като издаден от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, в съответната форма, при спазване на материалноправните и процесуалноправните предпоставки за това и е съобразен с целта на закона. Жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, пр. 4 от АПК, Административен съд-гр. Бургас, ХІІ състав

 

РЕШИ:

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Л. *** срещу Заповед № РД-01-677/07.08.2007 г. на кмета на община Царево за признаване на правото на собственост на наследниците на К.Т.Д. върху новообразуван поземлен имот с идентификатор № 486190804074 по плана на новообразуваните имоти за местността “Вургарски път”, одобрен със Заповед № РД-1067827.07.2000 г. на областния управител на област Бургас.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.

 

                                                   

                                                                            СЪДИЯ: