ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Номер  893        02 юни  2014 година                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  втори юни,  две хиляди и  четиринадесета година, в състав:                                              

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа докладваното от  съдия  Бъчварова  административно дело номер 1077 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е образувано по жалба на Т.И.Т. *** против Заповед № Z-1037 от 18.09.2007 година на кмета на Община Созопол, с която на жалбоподателя е отказано да придобие право на собственост върху ползвания от него имот в местността „Хаджи али дере”, в землището на гр. Созопол със заявена площ от 1.000 дка.

        По оспорването е образувано административно дело №1461 по описа на Административен съд – Бургас за 2007 година, по което е постановено решение №371 от 24.04.2008 година, с което е отменена процесната заповед и е признато в полза на  Т.И.Т. правото да придобие собственост върху 600.00 кв.м. от предоставения му за ползване имот в местността „Хаджи али дере”, в землището на гр. Созопол. Решението не е оспорено пред ВАС и е влязло в сила на 22.05.2008 година.

       С молба, вх.№734 от 30.01.2014 година, В.Г.Г. ***, е поискала отмяна на влязлото в сила решение, по която е образувано адм. дело №2858 по описа на Върховен административен съд за 2014 година. По последното е постановено решение №6549 от 15.05.2014 година, с което, на основание чл.246, ал.1 АПК, е отменено влязлото в сила решение №371 от 24.04.2008 година, постановено по адм. дело №1461/2007 година по описа на Административен съд – Бургас и делото е върнато на АС за ново разглеждане по жалбата от друг състав от началото на съдебното производство и конституиране на В.Г. като заинтересована страна.

           Видно от приложената по делото заповед, същата е издадена на  основание §62, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ и §4б, ал.1 ПЗР ЗСПЗЗ.

   Административен съд – Бургас, като съобрази нормата на § 19 ЗИД АПК/ДВ, бр.39/20.05.2011 година/, според която индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, който разглежда жалбата в състав от трима съдии, намира че делото не му е подсъдно и същото следва да се изпрати  на компетентния за произнасяне съд – Районен съд – Бургас.

Действително, разпоредбата на §19, ал.2 ЗИД АПК сочи, че образуваните дела до влизане в сила на този закон пред административните съдилища и Върховния административен съд се довършват по досегашния ред, но в конкретния случай с решението на ВАС е отменено решението на АС – Бургас и делото е върнато за ново разглеждане на жалбата, като производството следва да започне отначало с призоваване на заинтересованата страна, по което следва да се образува ново административно дело като се съобрази нормата на §19, ал.1 ЗИД АПК.

           Предвид изложеното делото пред настоящата инстанция следва да бъде прекратено и да се изпрати на Районен съд - Бургас за произнасяне по жалбата на Т.И.Т..

           Мотивиран от горното и на основание чл. 135, ал.2 АПК, Административен съд- Бургас- VІІІ – осми състав

          ОПРЕДЕЛИ :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 1077 по описа на съда за 2014 година.

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Бургас.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                                                   СЪДИЯ :