ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.06.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети юни                                    две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1076 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „ИСТ-ком“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв.  Д., представя пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. И. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „ИСТ-КОМ“ ЕООД, в ликвидация, с ЕИК по Булстат ********, със седалище и адрес на управление ********, представлявано от А.И.П., против акт за дерегистрация по ЗДДС № 020991800235345/05.02.2018 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД НАП Бургас, потвърден с решение № 78/10.04.2018 г. на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК, във вр. с §2 от ДР ДОПК

 

Адв. Д.: Поддържам жалбата. Моля да бъде допусната поисканата с жалбата експертиза съобразно поставените в нея задачи. Няма да сочим други доказателства на този етап. Нямам други доказателствени искания.

 

юк. И.:  оспорвам жалбата. Моля да се приемат приложените към административната преписка доказателства. Смятам, че зададените въпроси към съдебно-счетоводната експертиза нямат отношение към предмета на спора и са неотносими към предпоставките за дерегистрация на дружеството. Няма да сочим доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

допуска извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши справка в счетоводството на дружеството-жалбоподател да отговори на поставените в жалбата въпроси.

назначава за изготвяне на заключението вещото лице С.А. при депозит в размер на 700.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.09.2018 г. от  10:45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:49 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: