ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.09.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести септември                  две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1076 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „ИСТ-ком“ ООД в ликвидация, редовно уведомен, се явява адв. Д., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. И., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх.№ 10424/18.09.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 10588/25.09.2018 г. от ответника.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. Д.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. И.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

 

Адв. Д.: Имам един уточняващ въпрос. Дружеството е извършвало дейност през 2016 г., нали?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Доказателствата сочат това. Да, описала съм доставките, извършени през 2016 г., и те се отнасят до продажба на дълготрайни активи.

 

юк. И.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението. Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

  О П Р Е Д Е Л И:

Приема заключението на вещото лице, като му определя окончателно възнаграждение в размер на 700.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 700 лв. на 26.09.2018г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. Д.: Уважаема г-жо председател, поддържам жалбата и моля за срок за писмена защита по съществото на спора. Претендирам направените разноски съобразно списъка, който Ви представям сега.

 

юк. И.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания акт за дерегистрация. Спорът е правен, а именно кога дружеството е следвало да подаде заявление за дерегистрация по ЗДДС и съответно откога да се счита за дерегистрирано лице. Становището на приходната администрация подробно е изложено в потвърдителното решение на директора на дирекция „ОДОП“ - Бургас , като моля да го вземете предвид при постановяване на решението си. Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 500.00 лв., както и възразявам за прекомерност на платения адвокатски хонорар.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: