ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1076 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Сис индустрийс“ ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№10355/03.10.2017година от процесуалния представител на жалбоподателя –адвокат К., с искане делото да бъде отложено за друга дата, предвид обстоятелството, че няма заключение по допуснатата експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице предпоставките по чл.139, ал.1 от АПК за отлагане на делото, както и процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 7479/19.07.2017г. от ответника по искането за допускане на експертиза.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№7613/21.07.2017г. от ответника, с приложени към него доказателства под опис /л.106 до л.161 от делото/.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№10116/26.09.2017г.к от Институт по лозарство и винарство – гр.Плевен, в което се сочи че не могат да посочат специалист, който да извърши експертизата по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Водим допуснатия ни в предходното съдебно заседание свидетел, който се намира в залата, а именно В.М. Е., но моля да не бъде разпитан днес, тъй като ние не оспорваме реда за вземането на пробите, а жалбоподателя го оспорва и в тази връзка и той иска да бъдат разпитани свидетели. С оглед на това и с оглед процесуална икономия, моля разпита на свидетелите да бъда проведен в едно съдебно заседание по делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№7613/21.07.2017г. писмени доказателства под опис /л.106 до л.161 от делото/.

              

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допусната експертиза Т. С. С., която да бъде уведомена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Няма да соча други доказателства в днешното съдебно заседание .

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.12.2017г. от 11.10ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице  Т. С..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: