ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1076 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.А.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат С..

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба от пълномощника на ответника на 27.10.2017 г., с която в изпълнение указание на съда, дадено с определение от 27.09.2017 г., представя подписани медицински справки, докладни записки и епикризи – 29 листа.

 

АДВОКАТ С.: Доказателствата, които са посочени от ответната страна считам, че не следва да бъдат приемани по делото с оглед на изричното оспорване от страна на моя повереник. Има молба по делото, в която твърди, че счита същите за неистински и иска да бъдат представени в оригинал. Ако уважите оспорването на тези документи, считам, че не следва да бъдат приети.

ИЩЕЦЪТ Д.: Оспорвам съдържанието на всички медицински справки и докладни записки, представени от ответника с молба от 27.10.2017 г.

АДВОКАТ С.: От изложените в днешно съдебно заседание искания от страна на моя повереник, считам че е налице оспорване, както на автентичността на представените документите, така и на тяхното съдържание.  В  тази връзка моля съдът да укаже и разпредели тежестта на доказване по делото, с оглед на твърдяните спорни факти.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, моля да приемете писмените доказателства по делото.

Във връзка с искането на процесуалния представител на ищеца,  моля да допуснете производство по ГПК по оспорване на автентичността само на подписите, тъй като съдържанието на въпросните справки и докладни записки е относимо към крайното произнасяне по същество и при съпоставяне с останалите доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че с оглед изявлението на процесуалния представител на ищеца, че представените с молба от 27.10.2017 г. медицински справки и докладни записки са неавтентични, следва да открие производство по оспорване на тези документи. Тъй като представените медицински справки и докладни записки имат характер на частни документи, то оспорването е допустимо само по отношение на автентичността, но не и по отношение на съдържанието. Справките обобщават информация, съдържаща се в официални документи (медицински журнали, епикризи, амбулаторни листове). Изготвени са от длъжностно лице, в кръга на службата му, но за съставянето им липсва изрично предвиден ред и форма. В частта, която не е базирана на официални документи, справките и докладните записки, изразяват лични възприятия на подписалите ги лица.

В случая, с оглед характера на документите и направеното оспорване, тежестта за доказване е за страната, която е представила документа, в случая ответникът по спора. На същия следва да бъде даден и срок да реализира правото си по доказване автентичността на представените частни документи.

По изложените съображения, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване автентичността на следните медицински справки и докладни записки: медицинска справка от 12.10.2017 г., подписана от д-р Л. Х. (л. 409-413); медицинска справка от 06.08.2013 г., подписана от м.ф-р В А. (л.415); медицинска справка от 20.08.2013 г., подписана от Директор МЦ д-р И.В. (л.417); медицинска справка от 17.07.2012 г., изготвена от м.ф-р В.А. (л.418); докладна от д-р И.В. – директор МЦ в Затвора – гр. Бургас от 11.06.2013 г. (л. 419); медицинска справка от 21.05.2013 г., подписана от Директор МЦ д-р И.В. (л. 420); медицинска справка от 04.04.2014 г., подписана от м.ф. В. А. (л.421); медицинска справка от 22.10.2013 г., подписана от Директор МЗ – Затвора Бургас д-р И.В. (л.422); медицинска справка от 28.11.2012 г., изготвена от м.ф-р В.А. (л. 423); докладна записка от мед.ф-р В.С. А. от 07.02.2014 г. ведно с резултати от извършена проверка по докладната записка (л. 424-425); медицинска справка от 20.05.2014 г., подписана от м.ф. В. А. (л.426); медицинска справка от 04.03.2014 г., подписана от м.ф. Д. И.а (л. 427); медицинска справка от 22.07.2014 г., подписана от м.ф. В. А. (л.428); медицинска справка от 29.04.2014 г., подписана от м.ф. Д. И.а (л.429); медицинска справка от 12.03.2014 г., подписана от м.ф.Д. И.а (л. 430); медицинска справка от 12.03.2014 г., подписана от м.ф-р В. А. (л.432); медицинска справка от 18.02.2014 г., подписана от м.ф. Д. И.а (л.433); докладна записка от м.ф. Д. И.а И.а от 22.01.2014 г. (л. 434).

УКАЗВА, че тежестта за доказване автентичността на подписите, положени върху посочените частни документи е за ответника.

ДАВА възможност на последния да ангажира доказателства относно автентичността на подписите, положени върху документите, по отношение на които е открито производство по оспорване на автентичността им.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.02.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: