ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1076 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:02 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.А.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат С..

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С писмо вх. № 3499/07.04.2017 г. „Диагностично консултативен център-2 Бургас“ ЕООД уведомяват, че на 08.06.2016 г. С.А.Д. е осъществил устна консултация с д-р Т.Д. – съдов хирург, при което е насочен за операция и по-късно е лекуван в МЦ „Дева Мария“. С друга документация и информация за лицето не разполагат.

 

АДВОКАТ С.: Да се приеме писмото като доказателство по делото.

Ще формулирам искане за назначаване на повторна експертиза. Моля съдът да допусне назначаването на повторна експертиза, като излагам следните аргументи: Към момента на изготвяне на заключението по изслушаната вече съдебно-медицинска експертиза вещото лице не е имало възможност да се запознае с новопостъпилите материали и медицинска документация от други лечебни заведения, в които са осъществявани интервенции и са провеждани лечения, за които лекуващият лекар в „МБАЛ Бургас“ АД и вещо лице по изслушаната експертиза, не е имал възможност да съобрази при изготвянето на своите задачи. С оглед и на това, че вещото лице в настоящото производство е и вещо лице, и лекуващ лекар и веднъж е поставил диагноза в своя начален стадий на лечението, което е проведено и осъществено от него самия, няма как да достигне до друго заключението, различно от първоначално поставената от него диагноза. Допълнително основание за допускане на повторна експертиза е това, че първоначално приетата по делото е по-скоро обща. Отговорите са по принцип. Липсва конкретика, която да засяга настоящия случай. Отговорите на поставените въпроси са от вероятностен характер, което прави експертизата необоснована, според нас. Отделно, основание вече изтъкнах, че е и лекуващ лекар, и вещо лице, поради което по смисъла на закона възникват съмнения за правилността й.  В тази връзка моля съдът да допусне повторна експертиза, като формулирам следните въпроси:

1. Възможно ли е на 07.11.2013 г. д-р И., видно от амбулаторен лист от същата дата – 07.11.2013 г., да констатира при обективно състояние трофични рани на трети пръст на ляво ходило, а обръщам внимание на съда, д-р М. на същата дата – 07.11.2013 г., в 15:30 часа, няколко часа по-късно да не констатира трофични рани, още повече, че д-р В. И. на 15.10.2013 г. установява инфектирана рана в основата на третия пръст на лявото ходило без гноен ексудат (амбулаторен лист от 15.10.2013г. – л.346 от делото)?

2. Да се проследи терапията на лицето лишено от свобода до момента на поставянето на диагнозата „ампутация на крака“. В тази връзка да се проследят медикаментозните лечения – превръзки с йод, антибиотици и всички останали предписания дали са приемани в Затвора – гр. Бургас.

От представената медицинска справка не личи да са посочени лекарства като медикаменти, като дозировка, като брой. Абсолютно невъзможно е да бъде проследено дали предписаните медикаменти са били приемани.

3. На 03.12.2013 г. д-р П.С. след извършено хистологично изследване е поставила диагноза „десквамативен лимфаденит“. Вещите лица да посочат какво е общото между тази диагноза, поставена от д-р П.С. и диагнозата, поставена от д-р М..

4. Да бъде проследено дали в Затвора – гр. Бургас е изпълнявана терапията, предписана от лекарите във вид на лекарства, дозировки, превръзки и осъществяване на други медицински манипулации.

Това са въпросите ни към повторната експертизата.

Лекарите, които като вещи лица могат да бъдат посочени според нас, са двама съдови хирурзи и един съдебен лекар. Същите считам, че ще могат да отговарят на поставените въпроси.

Правя едно доказателствено искане, което смятам, че е от значение. Моля уважаемият съд да задължи Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да представи справка за пролежаване след ампутацията в стационара в затвора. От същата ще бъде проследено оказвана ли е адекватна и навременна медицинска помощ след оперативното лечение.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че по-голямата част от поставените въпроси излизат извън рамките на предмета на доказване по настоящото дело, като се иска едва ли не разследване на действията и диагнозите на органите по здравеопазването. Що се касае до исканията относно лечението, осъществено в Затвора – гр. Бургас, считам, че следва да се уважи искането относно изискване на съответната документация и назначаването на допълнителна експертиза, която да се осъществи от същото вещо лице, което да се запознае с нея. Не считам за необходимо назначаването на нова тройна експертиза, тъй като вещото лице е добре запознато със здравословното състоянието на ищеца по настоящото дело, експертизата му е обективна и пълна, а от друга страна считам, че лечението, което е проведено в Затвора – гр. Бургас и гр. София, където е бил насочен за лечение, е по първоначалните неточни диагнози, поради което извършването на допълнителна експертиза би могла да установи единствено това дали е извършвано лечение според предписанията на лекуващите лекари.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представеното от „Диагностично-консултативен център-2 Бургас“ ЕООД писмо, както и да уважи искането на пълномощника на жалбоподателя за изискване на справка, която да бъде представена от ответника, относно вида и начина на провеждане на следоперативното лечение на ищеца в условията на Затвора – гр. Бургас. Наред с това съдът намира, че следва да задължи ответника да представи и справка за това какви медикаменти и по чие предписание ищецът е употребявал в условията на Затвора – гр. Бургас от момента, в който са се появили оплакванията му, свързани с болки в крака, до провеждане на оперативното лечение, при което е извършена ампутация на крака.

Съдът намира за неоснователно искането за допускане на повторна тройна експертиза по следните съображения:

На първо място, съдът счита, че обстоятелството, че вещото лице е провеждало оперативно лечение по отношение на ищеца, не може да бъде прието като такова, което да предпостави извод за недобросъвестност на вещото лице при отговора на поставените му с експертизата въпроси, тъй като няма никакви данни за някакви други лични отношения между вещото лице и ищеца, извън тези между лекуващ лекар и пациент, още повече, че провеждането на лечение е свързано с определени медицински стандарти, при които няма как да бъде проявено някакво субективно лично отношение от страна на лекуващия лекар.

Що се касае до поставените въпроси от страна на пълномощника на ищеца, съдът намира, че на същите вещото лице е дало отговор в хода на изслушването му в съдебно заседание, проведено на 05.04.2017 г. Вещото лице е обяснило защо има частично несъответствие между диагнозите, поставени в представените амбулаторни листове, и тази диагноза, съобразно която е било провеждано оперативното лечение на ищеца. Съдът отбелязва, че вещото лице, изслушано по делото и дало заключение, притежава необходимата професионална квалификация да даде отговор на основния въпрос, подлежащ на доказване в настоящото производство, а именно поради какви причини се е наложило провеждане на оперативно лечение на ищеца чрез ампутация на долен крайник.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото писмо вх. №3499/07.04.2017г.,  подписано от д-р Б. – управител на „Диагностично консултативен център-2 Бургас“ ЕООД

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи справка, в която да се съдържат данни относно: вида и начина на провеждане на следоперативното лечение на ищеца в условията на Затвора – гр. Бургас, както и да представи справка за това какви медикаменти и по чие предписание ищецът е употребявал в условията на Затвора – гр. Бургас от момента, в който са се появили оплакванията му, свързани с болки в крака, до провеждане на оперативното лечение, при което е извършена ампутация на крака.

ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощника на ищеца за допускане на повторна съдебно-медицинска експертиза като неоснователно.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.09.2017 г. от 10:30 часа, за която дата и час пълномощникът на ищеца, ответникът и Окръжна прокуратура – гр. Бургас – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

На ищеца да се изпрати призовка чрез Началника на Затвора – гр.Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: