ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1076 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.А.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат С..

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 7056/10.07.2017 г. ответникът представя медицински справки, ведно с медицински документи за лишения от свобода С.А.Д. – амбулаторни листи и постановление за прекъсване изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ на С.А.Д..

 

СЪДЪТ счита, че от така представените документи характер на писмени доказателства по смисъла на закона има единствено медицинска справка, изготвена на 19.06.2017 г. и подписана от д-р Л. Х., намираща се на л.369 от делото. По делото с молбата са представени копия на 4 броя амбулаторни листове, които не са заверени. От тези 4 амбулаторни листа само този от 24.04.2014 г. вече е представен и приет като доказателство по делото. Отделно от това, по делото са представени множество медицински справки, целящи да удостоверят начина, по който е провеждано лечението на ищеца за процесния период във връзка с извършената ампутация на крайник. Нито една от тези справки, обаче, не е подписана, а една от тях, намираща се на л. 387 от делото, не само, че не е подписана, но е лишена от каквато и да е информация относно лицето, което я е изготвило. Така неподписани са медицински справки с отбелязване, че са изготвени от медицински фелдшер Д. И.а, намиращи се на л. 381, л. 385 и л. 391, такива с отбелязване, че са изготвени от медицински фелдшер В. А., намиращи се на л. 383, л. 389, л. 392, л. 394 и л.396, както и справка с отбелязване, че е изготвена от д-р Л. Х., намираща се на л. 375. Като незаверен препис е представено и постановление от 28.12.2016 г. на административен ръководел – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, постановено по преписка вх. № 15133/2016 г. по описа на БОП.

При това положение представените от ответника документи не са годни и не могат да бъдат приети като доказателства по делото. Същевременно доказването на фактите, които са изложени в тези справки, е от съществено значение за разрешаване на спора. По това съображение съдът намира, че следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи документите, посочени конкретно в обстоятелствената част на определението, подписани и надлежно заверени за тези, които са представени в копие, така че да е възможно да бъдат приети като доказателства. Ответникът следва да бъде задължен и да представи информация дали на ищеца е било провеждано стационарно лечение в условията на Затвора – гр. Бургас.

Ответникът, също така, следва да бъде предупреден, че при неизпълнение на това задължение ще му бъде наложена санкция на основание чл. 92а във вр. с чл. 91, ал. 2 ГПК, както и ще понесе разноските за новото заседание.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото медицинска справка, намираща се на л. 369 от делото, изготвена от д-р Л. Х. на 19.06.2017 г.

НЕ ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника с молба вх. № 7056/10.07.2017 г. и подробно описани в обстоятелствената част на определението.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи подписани и надлежно заверени (за тези, които са представени като копие от документ) документите, указани в предходния пункт на определението и в обстоятелствената му част.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи информация дали на ищеца е било провеждано стационарно лечение в условията на Затвора – гр. Бургас.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неизпълнение на тези задължения ще му бъде наложена санкция на основание чл. 92а във вр. с чл. 91 ал. 2 ГПК, както и ще понесе разноските за ново заседание, в което ще следва да представи документите, така както е указано от съда.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.11.2017 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал.7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: