ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: РОСИЦА ДАПЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1076 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:14 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.А.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат С..

 

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Дапчева.

 

Не се явява се вещото лице д-р М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ С.: Моля да дадете възможност на вещото лице да изготви експертизата. Вчера разговарях с вещото лице, което ми обясни, че в продължение на две седмици е на специализация в София, поради което не е било възможно да изготви експертизата.

Моля с оглед настъпили нови факти, а именно предстояща реампутация на крака на доверителя ми, за което представям епикриза, издадена на 11.01.2017 г., да приемете изменение размера на предявения иск, като същият считате за предявен в размер на 70 000 лева, т. е. увеличен с 20 000 лева.

ПРОКУРОР ДАПЧЕВА: Моля да приемете направеното изменение на иска.

 

СЪДЪТ намира, че не съществува процесуална пречка да бъде извършено изменение на иска, поради което и на основание чл. 144 АПК във връзка с чл. 214, ал. 1 ГПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА изменение на предявения от С.А.Д. срещу Главна дирекция „Изпълнени на наказанията“ при Министерство на правосъдието иск, като същият да се счита предявен в размер на 70 000 лева.

 

СЪДЪТ намира, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви възложената му експертиза. Отделно от това, предвид влезли в сила изменения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), намира за нужно да укаже на ответника, че за него е доказателствената тежест, предвид разпоредбата на чл. 284, ал. 5 ЗИНЗС, че по отношение на ищеца за процесния период не са били извършвани действия или бездействия в нарушение разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от закона. Нормата на чл. 284 , ал. 5 ЗИНЗС е приложима по силата на § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, ДВ бр. 13/2017 г., в сила от 07.02.2017 г. Поради това ответникът следва да ангажира и съответни доказателства.

С оглед изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице д-р М. да изготви възложената му експертиза.

УКАЗВА на ответника, че за него е тежестта да докаже липса на извършени действия или бездействия за твърдяния от ищеца период, които да са в нарушение на разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗИНЗС.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.04.2017 г. от 10:30 часа, за която дата страните – редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

Да се изпрати призовка за ищеца до Началника на Затвора Бургас с оглед осигуряване явяването му в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: