ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 12.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На дванадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Г. ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1076 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.А.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., назначен от съда по реда на Закона за правната помощ с определение от 06.06.2016 г.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч. с пълномощно, представено с отговора на исковата молба.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Дуков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам исковата молба заедно с уточненията така, както са направени.

Имаме доказателствени искания. Повереникът ми иска да бъдат допуснати в качеството на свидетели лицата А.Ш.Х. и Г.А.Е.,***. С тези свидетели ще бъдат уточнени условията – лоши битови и медицински условия, свързани с престоя му в затвора при изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

Имаме направено искане за назначаване на съдебно-медицинска експертиза. Ако съдът допусне такава, с оглед на така заявените в исковата молба въпроси, искам да въведа уточнения:

Вещо лице да отговори на следните въпроси:

Каква е причината за настъпилото увреждане в здравословното състояние на С.А.Д., като изследва всички доказателства по делото, заедно с представените от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ дневници, картони, всички книжа, които имат връзка с провеждане на лечението и условията, при които е търпял наказание, както и цялата документация, която се съдържа на диск и ще бъде представена от страна на доверителя ми за на вещото лице нуждите на делото.

Следващият ми въпрос ще бъде: Вещото лице да отговори дали е налице функционална връзка между условията, в които е изтърпявал наказание лишаване от свобода и настъпилото увреждане – ампутация на крака. Дали лицето е имало предшестващи заболявания, които са провокирали настъпването на увреждането? Важно е да се установи това.

Посочваме като евентуален експерт по делото съдов хирург д-р О.М., който е провеждал редица операции на клиента ми и има най-ясна представа за състоянието му.

На този етап други доказателствени искания нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо председател, оспорвам изцяло  по основание и по размер предявената искова претенция.

Искам да направим уточнение относно битовите условия и медицинското обслужване – дали това са два обективни кумулативно съединена иска или представлява един иск, защото вече има практика на Върховен административен съд.

По направеното предложение за свидетели нямам възражения нито за броя, нито за лицата.

За експертизата, тъй като тя се иска от ищеца и ако прецени, че може да плати депозита, предоставям на съда. Евентуално бих добивал конкретен въпрос. Ако бъде допусната съдебно-медицинска експертиза, моля вещото лице да отговори на въпроса има ли причинно-следствена връзка между причината за ампутацията на крака и проведено медицинско лечение в Затвора Бургас.

Не възразявам в качеството на вещо лице да бъде назначен д-р О.М., който е посочен от ищеца.

Нямам доказателствени искания на този етап.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Също нямам доказателствени искания.

Не възразявам по направените доказателствени искания.

Нямам възражение да бъде назначен д-р М. като вещо лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с исковата молба и отговора по нея.

Следва да бъде уважено искането на ищеца за допускане до разпит в качеството на свидетели на посочените от него лица, както и това за допускане на съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на поставените въпроси от повереника на ищеца и на този, формулиран от ответника.

Следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи справка за условията, при които ищецът е търпял наказание лишаване от свобода за период от 05.12.2013 г. до 13.08.2015 г. Справката следва да съдържа информация за параметрите на помещението, в което е търпяно наказанието, осветеност, начин на отопление, наличие на условия за поддържане на елементарна хигиена (санитарен възел и течаща вода). Ответникът следва да представи и заверен препис от медицинския картон на ищеца, в който да се съдържа информация за извършени прегледи, направления за консултация към специалисти и проведено лечение за процесния период.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с исковата молба и отговора по нея.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата А.Ш.Х. и Г.А.Е., които да бъдат призовани в Затвора Бургас и бъде осигурено довеждането им в съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи справка за условията, при които ищецът е търпял наказание лишаване от свобода за период от 05.12.2013 г. до 13.08.2015 г., която следва да съдържа информация за параметрите на помещението, в което е търпяно наказанието, осветеност, начин на отопление, наличие на условия за поддържане на елементарна хигиена (санитарен възел и течаща вода), както и да представи заверен препис от медицинския картон на ищеца, в който да се съдържа информация за извършени прегледи, направления за консултация към специалисти и проведено лечение за процесния период.

ДОПУСКА извършването на съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на поставените въпроси от повереника на ищеца и на този, формулиран от ответника.

За вещо лице НАЗНАЧАВА д-р О.М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лева, платими от бюджета на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази част да се докладва на Председателя на Административен съд Бургас за осигуряване  финансиране извършването на експертизата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.12.2016 г. от 10:30 часа, за която дата ответникът и представителят на Окръжна прокуратура Бургас са редовно уведомени.

Свидетелите А.Ш.Х. и Г.А.Е. ***.

Призовка да се изпрати на ищеца в Затвора Бургас с оглед осигуряване довеждането му в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: