ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми май                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1076 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

ЖалбоподателятВенис Марина” ЕООД-редовно призован, се представлява от адв. Д.М..*** - редовно призован, не се явява не се представлява.

Явява се вещо лице  инж. Б..

 

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на „Венис Марина” ЕООД против заповед на кмета на Община Приморско, с която е разпоредено премахване на преместваем обект „дървена конструкция”, която според административния орган е монтирано от дружеството без съответното разрешение.

 

Адв. М.: Поддържам жалбата. Водя един свидетел арх. Д. Д. за разпит и доказване, че обекта е съществувал и преди въвеждането на дружеството в обекта.Представяме два констативни протокола от РИОСВ, с които дружеството се въвежда в обекта, предмет на договора за туристическа дейност.

 

         Съдът счита, че искането на адв. М. е основателно и следва да бъде уважено след изслушване на вещо лице  по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА водения свидетел.

         ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 7.

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

   Инж. С. Г. Б. на 62 години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото. Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ.

 

ВЪПРОС: При извършения огледа, сте се запознала с естеството на конструкцията. В зависимост от степента на износване на материалите вследствие на атмосферни фактори, можете ли да отговорите на въпроса приблизително кога е разположена тази конструкция?

 

ОТГОВОР: Конструкцията е нова.

 

ВЪПРОС: Вашият извод, че конструкцията е нова, отнася ли се и до подпорните стълбове, върху които е разположена площадката, върху която е издигнат навеса?

 

ОТГОВОР: По моя преценка от огледа, конструктивните елементи и колоните, всъщност всичко е подменено с нови.

 

ВЪПРОС: В състояние ли е лицето, което е изградило конструкцията да я демонтира така, че да не засегне съществено нейната цялост?

 

ОТГОВОР: Да, тя не е трайно прикрепена към терена.

 

ВЪПРОС: При огледа установихте ли контакт с лице, което охранява тази конструкция?

 

ОТГОВОР: Имаше служители, но не съм влизала в контакт с тях.

 

Съдът счита, че заключението е относимо към спора. Вещото лице е отговорило коректно на поставените задачи. Заключението е логически издържано и онагледено с приложения във вид на снимки. Съдът счита, че то следва да бъде прието, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещо лице инж. Б..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице  определения депозит. /РКО 300 лв. на 28.5.2013г./

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА Констативен протокол № 004937/22.02.2013г., съставен от служители на РИОСВ Бургас.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. М.: Свидетелят, който водите, присъствал ли е при приемането и предаването на обектите?

 

ОТГОВОР: Не.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. М.: Въведете свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ е въведен в залата.

 

         ДИАНА Д. Д. – на 58 години, с висше образование, неосъждана, без отношение с жалбоподателя, без отношение и с ответника.           Предупредена за отговорността по чл.290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. М. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ.

 

ВЪПРОС: Каква е сегашната Ви работа?

 

ОТГОВОР: Работя като инспектор в РО НСК Бургас при РДНСК ЮИР.

ВЪПРОС: Посещавали ли сте местото, където се провеждат разходките с лодка по река Ропотамо, кога и по какъв повод?

ОТГОВОР: Да, посещавала съм това място в качеството си на инспектор във връзка с назначена проверка. Проверката беше след новогодишните празници – около 10-ина дена след тях. Установих по време на огледа, че съществуват заведения за хранене, има павилион, който се ползва за здравна служба, бяха разположени фургони, които се ползват от персонала.

 

ВЪПРОС: Освен въпросното заведени и медицинската служба, имаше ли някакъв тип съоръжение метално, дървено, пластмасово?

 

ОТГОВОР: Имаше нещо като навес.

 

ВЪПРОС:  Като вид и размери?

 

ОТГОВОР: Навес изпълнен от дърво с приблизителни размери около 1,80 метра – 2метра на около 2,5 метра до 3 метра.

 

ВЪПРОС: Приблизително къде беше ситуиран?

 

ОТГОВОР: Ако се застане на кея с лице до реката – в самия край на кея - в левия край - към реката.

 

Адв. М.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: С какво ви направи впечатление този обект, че го запомнихте?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Представляваше навес, ограден отстрани с нисък парапет и не можеше да му се определи предназначението, имаше много подпори – 5-6 подпори за едно малко нещо, то стоеше просто поставено отгоре върху самата настилка.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Имате ли спомен, терена върху който беше разположен този обект, имаше ли денивелация?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не, не мога да кажа.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Обектът, който сте наблюдавала, беше ли  боядисана конструкцията?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Беше през зимата и си беше някак си с цвета на дървото, не ми направи впечатление да има цвят, не мога да отговоря на този въпрос.

 

Адв. М.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. М.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да уважите жалбата. Не се доказа в хода на съдебното дирене, че дружеството е прекият извършител на поставянето на обекта. Ние спорим, че такъв обект съществува, но видно от показанията на свидетеля, е било там преди въвеждането на дружеството в терена. Фактическият извършител не е установен в административното производство. Ние сме посочени като адресат неправилно.

Моля да ни присъдите разноските.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: