О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

914/25.04.2013 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на двадесет и пети април,  две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. 1076/2013 година,

 

Производството е по чл. 166 ал.2 от АПК във връзка с чл. 217 ал.2 от ЗУТ.

Венис Марина” ЕООД - Несебър иска спиране изпълнението на заповед № 265/05.04.2013 година на кмета на Община Приморско, която е оспорило и по същество в настоящото производство.

Оспорената заповед е с правно основание чл. 57а ал.3 от ЗУТ и с нея на дружеството е разпоредено да премахне преместваем обект “дървена конструкция, предназначена за слънцезащитен навес с площ от 6,00 квадратни метра с размери 2,00/3,00 метра”, монтирана в поземлен имот с идентификатор 58356.67.39 по КК на град Приморско в резервата “Ропотамо”.

Искането за спиране е направено с мотив, че административният орган не е обосновал въобще допуснатото предварително изпълнение, така както изисква чл. 60 от АПК. Поддържа се, че не са налице факти и обстоятелства, свързани със защитата на особено важни държавни или обществени интереси, или с защитата на живота и здравето на гражданите, за да бъде допуснато предварителното изпълнение.

След като се запозна със съдържанието на оспорената заповед и доводите на жалбоподателя, с които се иска спиране на предварителното изпълнение на заповедта, съдът приема, че искането е допустимо, но неоснователно.

Искането е предявено в законоустановения срок и от лице, което е засегнато от действието на административния акт. Законът предвижда възможност за спирането на изпълнението на акта от съда.

По същество, искането е неоснователно.

Съгласно чл. 217 ал.2 от ЗУТ, обжалването не спира изпълнението на административния акт, освен ако съдът разпореди друго.

Особеното в посочената хипотеза е, че не административният орган с разпореждане, а законодателят е допуснал предварителното изпълнение на заповедта, при презюмиране наличието на важни обществени интереси, които трябва да бъдат защитени.

В случаите, когато законът разпорежда предварително изпълнение на дадена категория административни актове, той презюмира наличието на една, повече или на всички предпоставки на чл. 60 от АПК. Липсват нормативно регламентирани критерии, чрез които да се преценява основателността на искането за спиране на изпълнението на акта, поради което за конкретния случай следва да се преценят евентуалните неблагоприятни последици, които биха възникнали за жалбоподателя от предварителното изпълнение. След като се презюмира наличието на причини за предварително изпълнение на заповедта по специалния ЗУТ, в тежест на жалбоподателя остава задължението да обори това предположение, като докаже, че от предварителното изпълнение има възможност да претърпи значителна или трудно поправима вреда. Условие за спиране от съда на предварителното изпълнение на акта е на заложения в закона обществен интерес да се противопостави засягането на друг интерес с интензитет от порядъка на посочените в чл. 60 от АПК.

В искането си жалбоподателят не сочи никакви конкретни вреди, които би претърпял, нито доказателства, от които да се установи наличие на такъв интерес, който да налага отмяна на допуснатото от закона предварително изпълнение на заповедта.

Доказателствената тежест по оборването на законовата презумпция за наличие на значим обществен интерес от предварителното изпълнение на заповедта, е възложена на жалбоподателя. След като той не е ангажирал съответните доказателствени средства за оборване на презумпцията, неблагоприятните последици от недоказването на твърденията му за опасност от настъпване на значителни или трудно поправими вреди при изпълнението на акта настъпва в неговата правна сфера.

Ето защо, като счита искането за спиране предварителното изпълнение на заповедта на кмета на общината  - за недоказано и неоснователно, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ искането на “Венис Марина” ЕООД - Несебър за спиране изпълнението на заповед № 265/05.04.2013 година на кмета на Община Приморско.

 

НАСРОЧВА разглеждането на оспорването по същество за 28.05.2013 година от 15,00 часа.

 

Страните да се уведомят по телефона - за определението и за датата на разглеждане на оспорването по същество.

 

Определението – в частта, с която се отхвърля искането за спиране изпълнението на административния акт - подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му - с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                 

СЪДИЯ: