ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.06.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети юни                                    две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1075 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „инфинити 3“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Н., представя пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. М. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Инфинити 3“ЕООД, с ЕИК по Булстат *******, със седалище и адрес на управление - *******, представлявано от Ю.И.Х., против ревизионен акт/РА/ № Р-02000217002922-091-001/07.12.2017 г. и РА за поправка на РА № П-02000218001335-003-001/05.01.2018г., издадени от началник сектор „Ревизии” и гл. инспектор по приходите при ТД НАП Бургас, потвърден с решение № 60/19.03.2018 г. на директора на дирекция „ОДОП”  Бургас.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК, във вр. с §2 от ДР ДОПК.

 

адв. Н.: поддържам жалбата на моя доверител. Моля да приемете административната преписка. Няма да соча други доказателства.

 

юк. М.: Оспорвам жалбата. Няма да сочим нови доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора, на основание чл. 171, ал. 2 апк във вр. с §2 от ДР ДОПК следва да допусне извършването на съдебно-счетоводна експертиза.

 ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Допуска, на основание чл.171, ал. 2 апк във вр. с §2 ДР ДОПК, извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки в счетоводството на жалбоподателя да отговори на следните въпроси:

1.     Има ли извършени плащания по сключения предварителен договор за продажба на ни и ако има издадени ли са данъчни документи за тези плащания и какво е тяхното счетоводно отразяване?

2.     Издадени ли са от дружеството-жалбоподател кредитни известия по повод същите доставки и с какво основание?

3.     Налице  ли е връщане на платената сума по кредитните известия и какво е счетоводното отразяване на кредитните известия?

назначава за изготвяне на заключението вещото лице С.А. при депозит в размер на 800.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.10.2018 г. от  10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:06 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: