ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети септември             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1075 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.Л., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат О., с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Царево, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ О.: Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА писмено становище с вх. № 7421 от 20.7.2016 г. на Кмета на община Царево относно изисканите от съда доказателства, с приложени заверени копия от жалби  вх. № 26-01-35/18.04.2016 г., вх. № 26-01-36/18.04.2016 г., вх. № 94-01-1735/20.04.2016г., вх. № 26-01-39/22.04.2016 г. и вх. 94-01-1864/28.04.2016г. и Разрешение № ЛТНС-18/12.05.2016 г. за петно № 19.

 

АДВОКАТ О.: Да се приемат представените от ответника доказателства, без разрешението за разполагане на преместваем обект за търговска дейност по чл. 56 от ЗУТ, тъй като не се отнася до жалбата, като подчертавам, че предмет на спора е мълчалив отказ.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените доказателства, като те ще бъдат ценени с крайния акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените със становище вх. № 7421 от 20.7.2016 г. на Кмета на община Царево писмени доказателства.

АДВОКАТ О.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страната съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ О.: Моля да уважите жалбата на настоящия жалбоподател, като отмените оспорвания от него мълчалив отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект на Кмета на Община Царево, евентуално, при преценка на съда, на Кмета на Кметство с. Лозенец. Считаме, че е налице формиран мълчалив отказ. Задължението на административния орган да се произнесе по заявлението е възникнало веднага след изтичане на срока за подаване на заявленията по чл. 11, ал. 2 от общинската наредба по чл. 56 от ЗУТ. Този срок е започнал да тече на 25.04.2016 г. тъй като обявяването на схемата, видно от заповед № 11/20.04.2016 г., е било извършено на 11.04.2016 г. В този случай, дори да се приложи общият 14-дневен срок за произнасяне и съкратеният срок по ЗУТ за оспорване на мълчалив отказ, то подадената на 20.05.2016 г. жалба е  в срок. Считаме, че предвид задължението на административния орган за произнасяне е налице основателна жалба и административният акт следва да бъде отменен. Считаме, че в случая нямаме надлежно делегиране на правомощия на Кмета на Кметство с. Лозенец, тъй като в закона не се предвижда такава делегация. В случая нормативният акт, който трябва да установи възможността за такава делегация е общинската наредба. На второ място, дори да се приеме делегацията за допустима, то самият текст на заповедта, представена с административната преписка, не може да бъде недвусмислено квалифициран като делегиране на правомощия за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ. Това следва от текста на самата заповед, в която се говори за упълномощаване за извършване на действия от името на упълномощителя, а не от името на органа. И на следващо място, от текста е видно, че се касае за разрешение за ползване на тротоарна площ.

Моля за решение в този смисъл, като също така моля да присъдите на жалбоподателя направените разноски, съгласно опис, който представям.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:17 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: