ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми юли                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1075 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.Л., редовно призован, се явява лично и с адвокат О., с приложено по делото пълномощно (л.10) .

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Царево, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ О.: Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на С.Р.Л. против мълчалив отказ на кмета на община Царево да се произнесе по заявление с вх. № 11 от 11.04.2016 г.

Съдът ДОКЛАДВА административната преписка и доказателствата към нея.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило днес становище от Г.И.Л. – кмет на община Царево, по жалбата на С.Р.Л., като представя и заверено копие на Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други и заверено копие на обявление за резултатите от проведена процедура по чл.11 от същата наредба.

 

АДВОКАТ О.: Поддържаме жалбата. Моля да приемете като доказателства представените с нея писмени доказателства. Моля, също така, да се приемат като доказателства и представените от административния орган документи.

Във връзка с указанията на съда заявявам, че за административния орган е било налице задължение за произнасяне по силата на общинската наредба  по чл. 56 от ЗУТ и след сбъдването на определен фактически състав, а именно приемане, обявяване на схема, подаване на заявления от заинтересованите лица за издаване на разрешения за поставяне. По тази причина, съгласно чл. 25, ал. 1 АПК, задължението на административния орган е възникнало за произнасяне след изтичане на срока за подаване на заявления от всички заинтересовани по чл. 11, ал. 2 от Наредбата. При положение, че е представена заповед за делегация на правомощия от кмета на кметство с. Лозенец, считаме че компетентен за постановяване на крайния административен акт, макар и тази компетентност да е възникнала след 14.05.2016 г., е кметът на кметство с. Лозенец.

Няма да сочим други доказателства.

Представям договор за правна помощ.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства, както и представените със становището на кмета на община Царево обявления и наредба по чл. 56 ЗУТ.

 

СЪДЪТ счита, че с оглед становището на кмета на община Царево следва да укаже на  ответника  да представи доказателства, че обявлението е било съобщено на жалбоподателя.

Във връзка с мотивите, изложени в протокол № 2 от 04.05.2016 г., административният орган следва да представи описаните в протокола жалби от търговци, извършващи търговска дейност на площада на с.Лозенец срещу жалбоподателя, както и доказателства, свързани с извършения жребий, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ЗАДЪЛЖАВА кмета на община Царево в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи доказателства, че обявлението е било съобщено на жалбоподателя, описаните в протокол № 2 от 04.05.2016г. жалби от търговци, извършващи търговска дейност на площада на с. Лозенец срещу жалбоподателя, както и доказателства, за извършения жребий.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.09.2016 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: