ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 30.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тридесети септември през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1075 по описа за 2014 година.                  

  На именното повикване в 14:20 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Моуст ъф ивъл мюзик” ЕООД, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, представлява се от юрисконсулт Кр., с пълномощно по делото.

 

Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.Д.В., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице В. на 18.09.2015 година, което е в срока чл.199 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

К.Д.В. – 61 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Моля вещото лице да отговори на въпроса, ако се изключи дейността от продажба на билети, какъв е размера на дължимия ДДС за процесния период?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: Ако се изключат приходите от продажба на билети и останат само сделките с чуждестранни физически лица, то за този период – м.12.2010година до м.07.2012година, размерът на дължимия ДДС е 50 606.73лева.

 

АДВОКАТ К.: Ако се изключат сделките с чуждестранни лица и останат само приходите от продажба на билети, какъв е размера на дължимия ДДС за процесния период?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: В този случай, ако се изключат сделките с чуждестранни лица и останат само от приходите от билети, то дължимия ДДС за същия период е 56 726.43 лева.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси.  Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Кр.: На стр.5 от заключението досежно формирания данъчен период и определената дата 14.05.2011 година, датата сте определили на база обороти. Въпросът ми е защо при формиране на облагаемия оборот по чл.96 от ЗДДС не сте включили приходите на клиенти м.12.2010година и м.01. и м.02.2011година, респ. не сте ги отразили в изготвените таблици.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: В случая говорите за фирма „Ивентим.БГ” ООД. Завявам, че при извършената проверка установявам получена сума за март 2011година от „Ивентим.БГ”ООД от продажба на билети и затова ги няма за този период.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Кр.: На стр.12, в ревизионния доклад пише установени приходи за продажба на билети от 21.12.2010година – 3000 лева, включително до 23.02.11година – 4 500лева, защо не са включени тези установени приходи от продажба на билети в заключението?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: При самия анализ, който съм извършила от документите по делото и при посочените размери на дължимо ДДС в решението за потвърждаване на ревизионния акт, тези суми всъщност не са оспорими от жалбоподателя и са изключени от тази таблица.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Кр.: Не сме съгласни с този извод, защото тези обороти са един от основните мотиви на данъчния орган за издаване на ревизионния акт, както и за потвърждаването му от директора на Д”ОДОП” за да потвърди срокът за подаване на декларация. Без тези суми датата се измества.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: Не съм съобразила сумата от м. 12. 2010година до м.02.2012година от „Ивентим.БГ ”ООД, тъй като същите не са били включени от органа по приходите при потвърждение на ревизионния акт. Тези суми са за формиране на облагаем оборот по чл.96 от ЗДДС, а не за начисляване на ДДС за целите на чл.102 от ЗДДС и именно поради тази причина не съм ги включила в заключението си.

 

АДВОКАТ К.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Кр.: Оспорвам заключението на вещото лице в тази част по чл.96 от ЗДДС и респ. посочената дата, тъй като считам, че тази част заключението е немотивирано и не съответства на писмените доказателства по делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: Представям справка-декларация за възнаграждение за изготвената експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице В. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице В..

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателно възнаграждение на вещото лице В. в размер на 350 лева, платими от внесения на депозит (л.499).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Кр.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата ни, като подробни съображения ще представя в писмени бележки по същество в указан от Вас сроК.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, като не представям списък на разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Кр.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, като в указан от съда срок ще представим кратки писмени бележки.

Моля да бъде ми бъде присъдено юрисконсултско възнгарждение, като не представям списък за разноските

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните двуседмичен срок от днес за представяне на писмени защити по съществото на спора.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в сроК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.36 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: