ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 25.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1075 по описа за 2014година.                  

   

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Моуст ъф ивъл мюзик” ЕООД, редовно уведомен от преди, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, представлява се от юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

Постъпила е молба вх. №1859/24.02.2015 година от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат И.К., с искане делото да бъде отложено за друга предвид невъзможността и да се яви в съдебно заседание, поради проведено оперативно лечение и домашен амбулаторен отпуск до 12.03.2015година. Към молбата е приложен болничен лист. Заявява, че жалбоподателя също не може да се яви, тъй като не е в гр.Бургас, но не представя доказателства за това.

Заявява, че поддържа искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с формулирани въпроси с нарочна молба от 17.12.2014година.

 

Съдът ВРЪЧВА молбата на юрисконсулт М. за изразяване на становище по хода на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Запознах се с молбата. Считам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

 

Съдът счита, че молбата на адвокат К., следва да бъде оставена без уважение, тъй като макар за адвокат К. да са налице уважителни причини за неявяването и днес, то липсват такива доказателства за управителя на жалбоподателя г-н К.. Отделно от изложеното, видно от приложеното пълномощно на лист 476 по делото, управителя К. е упълномощил да представлява дружеството в настоящото производство и адвокат Р.К.. За последния също не са представени доказателства и няма твърдения за наличие на уважителни причини за неявяването му в днешното съдебно заседание.

Предвид изложеното съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№9662/07.12.2014 година от процесуалния представител на жалбоподателя, с формулирани въпроси към съдебно-счетоводна експертиза. Същата е връчена на ответника чрез юрисконсулт Д., като към настоящия момент не е изразено становище по нея.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямаме възражения относно допускане на съдебно-счетоводна експертиза, но въпросите са зададени некоректно.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и навсякъде, където счете за необходимо, да отговори на поставените с молба вх.№ 9662/17.12.2014година от жалбоподателя въпроси.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 350 лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото К.Д.В.,  образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист – счетоводител, което да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам искания към момента.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 13.05.2015г от 13.45часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

При липса на документ за внесен депозит  в определения срок делото да се докладва в закрито заседание.

 

Да се призове вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.49 часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: