ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 03.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на трети декември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1075 по описа за 2014 година.                  

        

На именното повикване в 13.09 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Моуст ъф ивъл мюзик” ЕООД, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат И.К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, представлява се от юрисконсулт Н.Б.-И., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Моуст ъф ивъл мюзик” ЕООД против Ревизионен акт № 0213014016/11.10.2013година на началник Сектор ”Ревизии” и главен инспектор по приходите при ТД на НАП-Бургас, частично потвърден с Решение № 61/28.02.2014година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас. Иска се отмяна на Ревизионния акт в частта, с която е потвърден с Решение № 61/28.02.2014година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е по делото писмо вх. № 7197 от 03.10.2014г. от Медицински център „Св.София” ООД Бургас със заверено копие от медицинско удостоверение № 172/23.09.2014година.

 

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК, вр. с § 2 от ДР на ДОПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че е негова доказателствената тежест да обори фактическите констатации, отразени в ревизионния акт, с допустимите доказателствени средства, вкл. и че от „Моуст ъф ивъл мюзик” ЕООД е представена на органа по приходите счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и документите, необходими за установяване на основата за облагане по ЗДДС;

В тежест на органа по приходите е да установи основанията за извършване на ревизия при особени случаи – наличие на данни за укрити приходи/доходи от жалбоподателя;

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи положителните факти, на които основава своите искания или възражения.

 

УКАЗВА на страните, че съдът следва да се произнесе по същество на искането с което е сезиран – законосъобразност на оспорения ревизионен акт, за което дължи събиране на доказателства за релевантните факти, а при необходимост от специални знания - чрез допускане на експертиза и приемане на заключението й.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределението на доказателствената тежест. В днешното съдебно заседание представям извлечение от търговския регистър за актуалното състояние на „Моуст ъф ивъл мюзик”ЕООД и на ЕТ „Моуст ъф ивъл мюзик-Г.К.” и отказ за регистрация на ЗДДС на едноличния търговец. Представям доказателствата с препис за другата страна. Уточнявам, че ги представям във връзка твърденията ни изложени в жалбата, че управителя на дружеството-жалбоподател извършва абсолютно същата дейност и като едноличния търговец, като през 2007година едноличния търговец е поискал регистрация по ДДС, но му е била отказана. Освен това считам, че ответникът следва да уточни кои доставки за всеки конкретен данъчен период са взети предвид при формиране на паричния оборот от ноември 2010година до юли 2012година, тъй като според нас същите са посочени твърде общо в ревизионния доклад. Уточнението се налага, с оглед възможността да упражним правото си на защита. В тази връзка считам, че ответникът следва да поиска съдебно-счетоводна експертиза за установяване на конкретните суми, като ми се даде възможност също да формулирам конкретни въпроси към експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам възражение по доклада и разпределението на доказателствената тежест. Считам, че не е необходимо назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, предвид това че в ревизионния доклад са изброени фактурите, които са формирали паричния поток, като са посочени и техните номера. Всички фактури формиращи облагаемия доход на жалбоподателя са представени по делото. Нямам други доказателствени искания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, като ми предоставите възможност с нарочна писмена молба да формулирам въпросите към вещото лице. Моля този срок да не е по-малък от 14 дни. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и днес представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени документи, като доказателства по делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес с писмена молба, с препис за другата страна, да конкретизира доказателственото искане във връзка допускането на съдебно-счетоводна експертиза, като освен задачите да посочи и предмета на експертизата, материалите, които трябва да се предоставят на вещото лице, а в случай на необходимост от специални знания извън областна на счетоводството, да посочи и евентуално каква друга специалност следва да има вещото лице.

 

УКАЗВА на жалбоподателя чрез пълномощника му, че при непредставяне на писмена молба по искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза в дадения от съда срок, съдът ще приеме, че не се поддържа това доказателствено искане и делото ще приключи със събраните до момента доказателства.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 25.02.2015година от 13.45 часа, за която дата страните уведомени от днес чрез пълномощниците си.

 

Делото да се докладва в закрито заседание след постъпване на молба от адвокат К. в указания от съда 14-дневен сроК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.21 часа.

            

            СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: